Η Frigoglass, τα 137 εκατ. ευρώ και το σχέδιο εξυγίανσης

Η Frigoglass, τα 137 εκατ. ευρώ και το σχέδιο εξυγίανσης
Πέρασαν 16 χρόνια από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προχώρησε η Frigoglass. Αυτή τη φορά όμως, η εταιρεία θα δεχτεί μια γενναία κεφαλαιακή ένεση καθώς το μετοχικό κεφάλαιο προγραμματίζεται να ενισχυθεί με «ζεστό χρήμα» ύψους 137,7 εκατ. ευρώ καθώς η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών.

Την πρόταση αυτή θα την εισηγηθεί προς έγκριση στην επικείμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η αύξηση υπολογίζεται μέχρι του ποσού των 137.716.965 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 378.884.574 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης με την ονομαστική αξία που θα έχει οριστεί ανά μετοχή κατόπιν του επικείμενου reverse share split και της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας, σε αναλογία 22.4662517544135 νέες μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά μετοχή. Το διοικητικό συμβούλιο της Frigoglass προτείνει η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών όπως ορισθεί σε 0,36348 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανείων του ομίλου, για κεφάλαιο κίνησης και την αποπληρωμή των εξόδων της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης. Η χρήση των κεφαλαίων, όπως αναφέρεται παραπάνω, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και 24 μήνες μετά την άντλησή τους.

Όπως τονίζεται από την πλευρά του βασικού μετόχου, την Boval S.A., προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία αυτής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Επίσης επισημαίνεται πως η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται στις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην κατηγορία της επιτήρησης. Η Frigoglass από τον Απρίλιο ανακοίνωσε τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας σχετικά με τους βασικούς όρους της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της με την επιτροπή ομολογιούχων, τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές, καθώς και τον κύριο μέτοχό της. Μεταξύ των όρων της ανωτέρω συμφωνίας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμα βιώσιμης κεφαλαιακής δομής, περιλαμβάνεται και η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων προκειμένου να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, οι εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης για τον έναν από τους δύο επιχειρηματικούς πυλώνες τον τομέα της επαγγελματικής ψύξης την περίοδο 2017-2020 αναφέρουν αύξηση πωλήσεων κατά 3,5% (αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης). Όπως τονίζεται, η Frigoglass παραμένει πρώτη ανάμεσα στους παραγωγούς ψυγείων επαγγελματικής ψύξης παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται μερική ανάκαμψη των πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη, αύξηση πωλήσεων προς πελάτες ζυθοποιίας και του τομέα παροχής υπηρεσιών. Οι πωλήσεις στην Ασία αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα το 2017-2020, παρά τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας, και δεν έχουν προβλεφθεί πωλήσεις στην Αμερική. Επίσης προβλέπεται βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλα τα εργοστάσια, αύξηση περιθωρίου EBITDA μέσω της αξιοποίησης του δικτύου του Service, μείωση λειτουργικών εξόδων λόγω μέτρων αποδοτικότητας, καθώς και της εξοικονόμησης κόστους από τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας στη μονάδα της Κίνας. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε αυτόν τον τομέα υπολογίζονται στα 50-55 εκατ. ευρώ την περίοδο 2017-2020. Στον δεύτερο επιχειρηματικό πυλώνα, τον κλάδο της υαλουργίας, η διοίκηση προσδοκά αύξηση πωλήσεων 10% (αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης). Αναμένεται αύξηση της ζήτησης γυάλινων φιαλών στη Δυτική Αφρική, διεύρυνση της πελατειακής βάσης στη Νιγηρία σε άλλους κλάδους της αγοράς, αύξηση τιμών με στόχο την απορρόφηση κόστους λόγω της υποτίμησης του νάιρα Νιγηρίας, διεύρυνση της πελατειακής βάσης στη δραστηριότητα υαλουργίας στο Ντουμπάι. Στον συγκεκριμένο τομέα προβλέπεται πτώση του περιθωρίου EBITDA μεσοπρόθεσμα καθώς και επακόλουθη ανάκαμψη μέχρι το 2020. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2017-2020 υπολογίζονται σε 45-50 εκατ. ευρώ, καθώς και σταθερή ισοτιμία EUR/νaira στο 375 κατά την εν λόγω περίοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ