Ρύθμιση πακέτο με "κούρεμα" σε τράπεζες, Ταμεία, εφορία και ιδιώτες.

Ρύθμιση πακέτο με "κούρεμα" σε τράπεζες, Ταμεία, εφορία και ιδιώτες.
Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός μηχανισμού εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους των επιχειρήσεων βρίσκεται το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ) σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του fpress.gr.

Του Νίκου Σαμοΐλη

Το ριζοσπαστικό στοιχείο του συγκεκριμένου μηχανισμού είναι ότι θα μπορεί να ρυθμίσειακομα και με "κούρεμα"όχι μόνο τα δάνεια που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις από τις τράπεζες και τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθείσε εφορία ασφαλιστικάταμεία και προμηθευτές

ΠΛΑΙΣΙΟ.Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα κινείται σε ένα σφικτό πλαίσιο που θα βασίζεται σε οικιοθελή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών.Επιχειρηματίας-οφειλέτης, τράπεζες,δημόσιο και προμηθευτέςμετά από μια πρώτη σύντομη «ακτινογραφία» της εταιρίαςπου βρέθηκε σε δυσμενή οικονομική θέση λόγω της κρίσης,αν και εφόσον διαπιστώνεται ότι κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να καταστεί βιώσιμη,θακάθονται στο ίδιοτραπέζι προκειμένου να αναλύσουνδιεξοδικάτο επιχειρηματικό πλάνο του οφειλέτηπου θα περιλαμβάνεικαιτη δική τους συμβολή στο μέτωπο τωνδιευκολύνσεων-ρυθμίσεων και να διαπιστώνουν αν μπορείναείναι υλοποιήσιμοέτσι ώστεη εταιρίανα ανταποκριθείστις υποχρεώσειςτης. Καθοριστικό ρόλο θα παίζει ηρεαλιστικότητατουbusinessplanπου θα κατατίθεται προς συζήτηση και το χρονικό διάστημα που θα προβλέπεται για την ανάκαμψη της εταιρίας.

Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπεται ότι για όσο διάστημα διαρκεί η συζήτησηεξεύρεσης λύσηςοι πιστωτές και το δημόσιο δεν θαμπορούν να προσφύγουν εναντίον του οφειλέτη, ενώ εναλλακτικά εξετάζεται το ενδεχόμενο ναδίδεται μία εύλογη περίοδος χάρητος για νακαταλήξουν οι διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια τωνοποίωνο οφειλέτης δεν θα συντρέχει κίνδυνο κατασχέσεων ή άλλων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από τους πιστωτές.Ήδηέχει ξεκινήσει διάλογος με τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης, προκειμένου να καταλήξουν στις λεπτομέρειες που θα περιέχει το θεσμικό πλαίσιο, ενώ ήδη έχει ανατεθεί και σχετική μελέτη στην εταιρίαKPMG,που θα παραδοθεί το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου,προκειμένου να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο έχουν προχωρήσει ανάλογες διαδικασίες σε άλλες χώρες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, να καταγράψει τις απόψεις των 4 συστημικών τραπεζών, των καταναλωτικών ενώσεων, των ενώσεων εταιριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκπροσώπους δικαστικών αρχών που δικάζουν εμπορικά θέματα.