Η προκήρυξη για την πώληση της "Ελληνικές Αλυκές"

Η προκήρυξη για την πώληση της "Ελληνικές Αλυκές"
Η κυβέρνηση προωθεί το σχέδιο πώλησης του 55,19% που κατέχει το Δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές, καθώς το υπουργείο

Οικονομικών προχωρά στην πρόσληψη νομικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων για την εν λόγω αξιοποίηση.
Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη έργο των νομικών συμβούλων είναι να διερευνήσουν τη δυνατότητα του Δημόσιου να εκχωρήσει σε ιδιώτη ή σε μη δημόσιο ΝΠΙΔ το 55% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Αλυκών, δηλαδή αν δύναται το Δημόσιο να αποκρατικοποιήσει τη διαχείριση των αγαθών αυτών καθώς πιθανώς να πρόκειται για κοινόχρηστα πράγματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο αποκρατικοποίησης.
Έργο τους θα είναι επίσης η σύνταξη μελέτης αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η υποβολή εισήγησης για τις δυνατότητες παραγωγής νέων προϊόντων, καθετοποίησης της παραγωγής και δραστηριοποίησης σε νέους κλάδους με οικονομική αποδοτικότητα. Οι ίδιοι θα εκπονήσουν έκθεση αποτίμησης της αξίας της εταιρείας με την υφιστάμενη κατάσταση και με κάθε προτεινόμενη ως άνω εναλλακτική, με την εφαρμογή 4 μεθόδων αποτίμησης, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το 55,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το 24,81% ελέγχεται από την εταιρεία Κάλας Κ.Ε. Καλαμαράκης και το 20% από διάφορους Δήμους της χώρας.
Οι εταιρεία Ελληνικές Αλυκές ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί συνέχεια της προγενέστερης εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ, που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ Α.Ε. Ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην εταιρεία ανέρχεται σε οκτώ. Η μεγαλύτερη είναι αυτή του Μεσολογγίου και έχει τη δυνατότητα να παράγει σε ετήσια βάση 120.000 τόνους αλατιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ