Aύξηση κύκλου εργασιών, πρόσθετες ενέργειες από τη Euromedica

Aύξηση κύκλου εργασιών, πρόσθετες ενέργειες από τη Euromedica
Διευρυμένο κύκλο εργασιών κατά 28% εμφάνισε το α΄ τρίμηνο του 2014 η Euromedica με  ενοποιημένο κύκλο εργασιών προ της επίδρασης για clawback & rebate στο πρώτο τρίμηνο του 2014 55.869 ευρώ έναντι 43.643 την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Ακόμη, η εταιρεία γνωστοποιεί τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή σκοπεύει να προχωρήσει για την άρση της επιτήρησης από τις μετοχές της.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση

Η Διοίκηση της Εταιρείας κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσεως επανασχεδίασε την επιχειρηματική ατζέντα, με την συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για επέκταση των δραστηριοτήτων της και με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της αντίστοιχης συνεργασίας κατά την χρήση του 2012, προέβη στην σύναψη νέων συμβάσεων με το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης. Οι εν λόγω συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν στην λήξη της συγκριτικής χρήσεως 2013, συνεισφέροντας τόσο στην πληρότητα των μονάδων της Εταιρείας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου αυξήθηκε κατά € 12.833 λόγω των ανωτέρω συμφωνιών. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης.


Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 9.602 έναντι € 7.949 κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την επιτυχή υλοποίηση αποφάσεων που οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31/3/2014 η Διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις για την εφαρμογή rebate & clawback και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για την κλειόμενη περίοδο όπως αυτά θα διαμορφώνονταν χωρίς την επίδραση των προβλέψεων για clawback και rebate παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. Σημειώνεται ότι τα κονδύλια “Αποτελέσματα μετά φόρων” και “Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων” περιλαμβάνουν και την επίδραση των αναλογούντων φόρων.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

Σχετικά με τους λόγους υπαγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

Οι υψηλές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την 31.03.2014, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο επιδεινούμενο πρόβλημα ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της συνεχούς εξαγγελίας και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Επί του τελευταίου θέματος, ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο της Εταιρείας και στην ανακατάταξη αυτών σε μακροπρόθεσμα. Ήδη έχουν γίνει πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας και του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει επιτευχθεί η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού θυγατρικών εταιρειών με παράλληλη αύξηση των χρηματοδοτικών ορίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εν λόγω δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική του κατάσταση, ο Όμιλος έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική ατζέντα με την συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου διαφόρων χωρών που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου στις προαναφερθείσες αγορές, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών και με γνώμονα την επιτυχή υλοποίηση της αντίστοιχης συνεργασίας κατά την χρήση του 2012, προέβη στην σύναψη νέων συμβάσεων με το Υπουργείο Υγείας της Λιβύης. Οι εν λόγω συμβάσεις ενεργοποιήθηκαν στην λήξη της συγκριτικής χρήσεως, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο στην πληρότητα των μονάδων της Εταιρείας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά € 12.833 λόγω της ανωτέρω συμφωνίας. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα της τρέχουσας χρήσης, επιδρώντας θετικά στην ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας.

Πέρα των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Να συνεχισθούν οι προσπάθειες διερεύνησης των δυνατοτήτων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αντιλαμβανόμενο τις εν λόγω δυσκολίες, θα προτείνει στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση να επανεξετάσει την δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μελλοντικά, όταν οι συνθήκες δεν θα καθιστούν την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη.

Η κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που θα υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και η επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της.

Η τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό: α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς και β) την σύγκλιση των χρόνων αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.
Τέλος, εντός της προηγούμενης χρήσεως καθορίστηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (rebate & clawback), με αναδρομική εφαρμογή από την 1/1/2013 καθιστώντας την δυνατότητα διοικητικής και οικονομικής προσαρμογής των παρόχων εξαιρετικά δυσχερή. Για το εν λόγω θέμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρόχων και των αρμόδιων υπουργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Βάσει αυτών των συζητήσεων καθώς και των δεσμεύσεων των αρμοδίων υπουργών η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει εντός της τρέχουσας χρήσεως την ενδεχόμενη αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων η οποία δύναται να επιφέρει θετική διαφοροποίηση των συνημμένων οικονομικών αποτελεσμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ