Epsilon Net: Έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών - Νέο μέλος στο ΔΣ

Epsilon Net: Έναρξη του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών - Νέο μέλος στο ΔΣ

To who is who του Δημήτρη Γκινόγλου

Η Epsilon Net ανακοίνωσε σήμερα ότι εξελέγη νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου, προτίθεται να προβεί στην έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνει ότι με την από 11/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου του Εμμανουήλ ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Ο κ. Γκίνογλου, ο οποίος έχει εκλεγεί και ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET AE, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και επιπλέον διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της, την 11/10/2023 ανασυγκροτήθηκε, ως ακολούθως:

1. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Εμμανουήλ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος,

2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος και

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Μέλος.

O κ. Δημήτριος Γκίνογλου έχει πολυετή επαγγελματική, διοικητική & ακαδημαϊκή εμπειρία και εξαιρετικά πλούσιο συγγραφικό έργο. Μέχρι την αφυπηρέτηση του, ήταν Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με πολύ σημαντική εμπειρία στους τομείς των IFRS και του Εσωτερικου Ελέγχου. Επίσης για σημαντική περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος και Aναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος της Συγκλήτου.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης της ΑΒΣΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων στο University of Bath του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παράλληλα ο κ. Δημήτριος Γκίνογλου είναι Certified Internal Control Auditor - USA, και Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας με αντικείμενο Λογιστικές - Φορολογικές - Οικονομολογικές και Ελεγκτικές Πραγματογνωμοσύνες. Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε και οικονομικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ανέλαβε και εκπόνησε ειδικές γνωμοδοτήσεις σε δικαστήρια για εμπορικές και φορολογικές υποθέσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί και ως άρθρα.

Έχει αναπτύξει σημαντικό συγγραφικό έργο και είναι ο επιβλέπων στη μετάφραση του βιβλίου του διακεκριμένου Καθηγητή Λογιστικής Horgeen Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Έχει γράψει πάνω από 150 άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια και έχει πάνω από 200 citation. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα στην λογιστική επιστήμη καθώς και σε επιτροπές αξιολόγησης και πρόσληψης τόσο διοικητικού όσο και ερευνητικού διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά, όπως: Journal of Financial Management and Analysis, International Business Review, Journal of European Research Studies, κ.ά. Επίσης, αρκετές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών, όπως στο: International Scientific and Practical Conference: Financial Stabilization and Economic Growth, European Accounting Association Congress, European Applied Business Research Conference, International Conference on Economic Growth and Competitiveness in Europe: Trends and Prospects, International Business and Economics Research Conference, κ.ά. Είναι επίσης μέλος αρκετών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων στο χώρο της λογιστικής, όπως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Bath Alumni Society της Αγγλίας και ιδρυτικό Μέλος της HFAA (Ελληνική Εταιρία Χρηματοοικονομικών Επιστημόνων Ελλάδος).

Μετά την ως άνω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος

6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος.

8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η Epsilon Net γνωστοποιεί ότι -σε εκτέλεση της από 30.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί καθιέρωσης Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και της από 11.10.2023 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της- προτίθεται να προβεί στην έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν μπορεί να υπερβεί το 5% (1/20) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ενώ το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ΄ ανώτατο όριο 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 30.06.2024, με κατώτατη τιμή αγοράς δύο (2,00) Eυρώ και ανώτατη τιμή αγοράς είκοσι (20,00) Eυρώ ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ