Epsilon Net: Αύξηση 35% στον κύκλο εργασιών στο Α’ εξάμηνο - Κέρδη 11,15 εκατ. μετά την αναθεώρηση

Epsilon Net: Αύξηση 35% στον κύκλο εργασιών στο Α’ εξάμηνο - Κέρδη 11,15 εκατ. μετά την αναθεώρηση

Eμφανής ήταν η επίπτωση στην κερδοφορία της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option  

Iσχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του είχε να παρουσιάσει για το πρώτο εξάμηνο ο όμιλος EpsilonNet. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ, έναντι 30,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ εμφανής ήταν η επίπτωση στην κερδοφορία της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό για το 2023-2025, σημείωσε και το 1ο εξάμηνο του 2023 ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά. Τα οικονομικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

  • επικέντρωση στο στόχο των υψηλών ποσοστών οργανικής ανάπτυξης και την περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου
  • συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, εξειδικευμένων για κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας με στόχο την παροχή «all in one solution»
  • υλοποίηση ενός δυναμικού σχεδίου στοχευμένων εξαγορών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & τη διείσδυση σε κάθετες αγορές

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα ισχυρά αποτελέσματα του Ά Εξαμήνου, όπου πετύχαμε ισχυρή αύξηση τόσο των πωλήσεων μας όσο και του περιθωρίου (margin) EBITDA. Μετά και τη στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το 2023 αποτελεί καθοριστική χρονιά θεμελίωσης του νέου κύκλου εξέλιξης και των επόμενων στρατηγικών βημάτων του Ομίλου. Με ένα σημαντικό πλάνο επενδύσεων σε εξέλιξη και μετά από μια αλματώδη πορεία ανάπτυξης την τελευταία τριετία, με πάνω από 20 εξαγορές, αξίας πάνω από 35 εκ. Ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν αποκλειστικά μέσα από την κερδοφορία μας, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουμε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου μας, οι οποίες θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποτελεσματικότητά μας και θα μας βοηθήσουν να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου με τελικό στόχο το 2025, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου να διπλασιαστούν έναντι των πωλήσεων του 2022 & να ανέλθουν στα 150 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται άνω του 30%. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης, παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα.»

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το 1ο Εξάμηνο του 2023 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2

Tα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου (τα οποία παρουσιάζονται για σκοπούς πληροφόρησης) χωρίς την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» του IFRS 2 και αφορούν τη λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέση

Το EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 30,86% (Adjusted EBITDA margin σε 34,04%) καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+ 77%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος και απεικονίζουν τη δυναμική του Ομίλου καθώς και τις έντονα αναπτυξιακές προοπτικές των επομένων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου συνολικής αξίας περίπου 4 εκ. ευρώ (NETERA Ο.Ε, DIGINET Ε.Π.Ε, ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε) η ρευστότητα της εταιρίας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 32,2 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 14,3 εκατ. ευρώ). Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω Ταμειακά Διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 2,7 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος προχώρησε σε αναπροσαρμογή με βάση τις οδηγίες του IFRS 2 για το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Stock Option) και υπολόγισε αναδρομικά την αποτίμηση της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων προαίρεσης. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε για τους εργαζόμενους και τα στελέχη του με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2021 όπως αυτή εξειδικεύτηκε με την απόφαση ΔΣ της 23/03/2022 και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Το πρόγραμμα αφορά 559 εργαζομένους και στελέχη, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος & βασικός μέτοχος της εταιρίας. Για σκοπούς αναλυτικής πληροφόρησης τα αντίστοιχα μεγέθη με και χωρίς την εφαρμογή του μεθόδου της εύλογης αξίας των Stock Option του IFRS 2 και η επίδραση της λογιστικής αποτύπωσης των δικαιωμάτων προαίρεσης, είναι τα παρακάτω (λεπτομερής παρουσίαση της εφαρμογής της μεθόδου περιλαμβάνεται στην ΣΗΜΕΙΩΣΗ 15 των Οικονομικών Καταστάσεων του Α’ Εξαμήνου του 2023):

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση την μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 30/06/2023 χωρίς την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση την μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι :

I. η εκτίμηση της επίπτωσης στα αντίστοιχα μεγέθη του Ομίλου για το Β’ Εξάμηνο του 2023 θα είναι €588χιλ. (συνολικά για το 2023 θα ανέλθει σε €1.910χιλ.) & για το Α’ Εξάμηνο του 2024 θα είναι €387χιλ..

II. για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2024, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS2.

III. όπως απεικονίζεται και στους ανωτέρω πίνακες, η απεικόνιση της αποτίμησης με την μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2 :

  • δεν μεταβάλλει τα Tαμειακά διαθέσιμα και Iσοδύναμα της Εταιρίας & του Ομίλου
  • δεν επηρεάζει τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ( operating cash flow),
  • δεν απομειώνει κανένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας
  • δεν αυξάνει στο παραμικρό τις υποχρεώσεις της
  • δεν μειώνει καθόλου τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου
  • δεν αλλάζει την λειτουργική εικόνα και την πορεία της εταιρίας

Είναι προφανές, όπως επιβεβαιώνεται στην πράξη και από τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2023, ότι δεν μεταβάλλονται στο ελάχιστο οι ανοδικές προοπτικές του Ομίλου. 3. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα των εξαγορών του Ομίλου με στόχο την διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό η μητρική εταιρεία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρίες:

➢ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management με έμφαση στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στην Βαλκανική Αγορά)

➢ ΝΕΤΕΡΑ Ο.Ε. (ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων web λύσεων πληροφορικής για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα μέσω της αξιοποίησης cloud τεχνολογιών)

➢ DIGINET Ε.Π.Ε., (ανάπτυξη, διανομή και τεχνική υποστήριξη σύγχρονων φορολογικών και ταμειακών συστημάτων και εξειδικευμένων προϊόντων και λύσεων τεχνολογίας ως Technology Distributor). Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο Ιούλιος – Σεπτέμβριος της τρέχουσας χρήσης υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι 3 παρακάτω επιχειρηματικές κινήσεις από την μητρική εταιρία του Ομίλου:

➢ εξαγοράστηκε το 60% των μετοχών της εταιρίας SCAN INFORMATION SYSTEMS (SCAN ΑΒΕΕ) που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συστημάτων τεχνολογίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης του προσωπικού

➢ εξαγοράστηκαν από τους μετόχους μειοψηφίας της EPSILON HR A.E συνολικά 8.750 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 35% του συνόλου των μετοχών και κατέχει πλέον το 100% της εταιρίας

➢ εξαγοράστηκε το μειοψηφικό ποσοστό 39,97% που κατείχε η εταιρεία SPACE HELLAS A.E. στην θυγατρική εταιρία του Ομίλου, Epsilon SingularLogic A.E. και κατέχει πλέον ποσοστό 99,97% Οι εξαγορές των μειοψηφικών ποσοστών στην παρούσα χρονική περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η αρχική φάση υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αποτελούν εξαιρετικής σημασίας επιχειρηματικές κινήσεις αφού διασφαλίζουν τη συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας σε δύο από τις βασικές θυγατρικές του Ομίλου, προσαυξάνοντας σημαντικά την αξία του Όμιλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ