Εθνική Τράπεζα: Ασκήθηκαν συνολικά 2.538 Warrants

Εθνική Τράπεζα: Ασκήθηκαν συνολικά 2.538 Warrants

Η 27-12-2017 ήταν η τελευταία ημερομηνία ασκήσεως των Warrants και βάσει των προβλεπόμενων στο Ν3864/2010 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015 η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και έχουν ακυρωθεί από το Τ.Χ.Σ. την 29-12-2017.

Συνολικά 2.538 Warrants επί μετοχών έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ασκήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας άσκησης (9η Άσκηση) όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας

Σε συνέχεια της από 15-12-2017 ανακοίνωσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής η«Τράπεζα») αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών(εφεξής τα «Warrants»), η Τράπεζα ανακοινώνει ότι μετά το διακανονισμό των εντολών άσκησης Warrantsπεριλαμβανομένων και των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 2.538 Warrants επί μετοχώνέκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τα ασκηθένταWarrants αντιστοιχούν σε 1.391 κοινές μετοχές ήτοι το 0,00002% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου,με αντίστοιχη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσόν το οποίοκαταβλήθηκε από τους ασκήσαντες τα Warrants προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότηταςανέρχεται σε Ευρώ 112.803,57.
Η 27-12-2017 ήταν η τελευταία ημερομηνία ασκήσεως των Warrants και βάσει των προβλεπόμενων στοΝ3864/2010 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015 η οποία τροποποίησε την Π.Υ.Σ. 38/2012, τα Warrants που δενασκήθηκαν έως την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και έχουν ακυρωθεί από τοΤ.Χ.Σ. την 29-12-2017.
Αριθμός Warrants προς ακύρωση 245.743.123
Αριθμός λοιπών κοινών μετοχών ιδιοκτησίας ΤΧΣ 3.694.687.756
Αριθμός κοινών μετοχών ιδιοκτησίας Ιδιωτών Επενδυτών 5.452.463.771
Συνολικός αριθμός κοινών μετοχών 9.147.151.527
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017