Χρωστάς και έχεις ακίνητο; Ξέχνα το «κούρεμα»

Πώς θα λειτουργήσει ο εξωδικαστικός για όσους έχουν χρέη από 20-50.000 ευρώ

Χρωστάς και έχεις ακίνητο; Ξέχνα το «κούρεμα»

Όποιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από 20 έως 50.000 ευρώ και θελήσει να τις διευθετήσει μέσω του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, δεν θα μπορεί να προσβλέπει σε «κούρεμα» εφόσον υπάρχει ακίνητο στην κατοχή του. Σε αυτή τη συμφωνία έχει καταλήξει μέχρι στιγμής το αρμόδιο υπουργείο με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών.

Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τον προσδιορισμό των παραμέτρων βάσει των οποίων θα αντιμετωπίζονται εντός του εξωδικαστικού μηχανισμού οι επιχειρήσεις που χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ, φέρεται να έχουν έρθει τα τεχνικά κλιμάκια της κυβέρνησης και των δανειστών. Ωστόσο, απομένει, κι αυτό είναι κρίσιμο, και η σύμφωνη γνώμη των τραπεζών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ρυθμίσεων για τις επιχειρηματικές οφειλές των 20.000 έως 50.000 ευρώ θα καθορίζεται στη βάση του υπολογισμού εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, στα οποία δεν θα συμπεριλαμβάνονται φόροι, τόκοι και αποσβέσεις. Στη συνέχεια, από το ποσό που θα προκύπτει θα αφαιρούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη, καθώς επί το πλείστον πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωσή του. Το ελάχιστο εισόδημα που θα απομένει μετά την αφαίρεση των εύλογων δαπανών διαβίωσης θα καθορίζει την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, διαμορφώνοντας τη δόση της ρύθμισης.

Από τη στιγμή που η επιχείρηση κρίνεται βιώσιμη και αυτό διαπιστώνεται ηλεκτρονικά μέσω προτυποποιημένης φόρμας, θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής για ένα μέρος των οφειλών της, που κατά κύριο λόγο έχουν προκύψει από πρόστιμα και προσαυξήσεις και το υπόλοιπο της οφειλής εξετάζεται να αποπληρώνεται σε έως και 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται διαγραφή οφειλής εάν ο οφειλέτης διαθέτει ακίνητη περιουσία.

Η επίτευξη έστω και επί της αρχής συμφωνίας στο θέμα αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόοδο, καθώς η επιτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού σχετίζεται σε έναν μεγάλο βαθμό με τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης και με ταχείες διαδικασίες διευθέτησης των χρεών για πολλές χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι η πρόοδος θα πρέπει να επικυρωθεί και από τους επικεφαλής των δανειστών. Οπότε, τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πριν από την έγκρισή τους. Στην περίπτωση που δοθεί το πράσινο φως, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης θα εκδώσει σχετική απόφαση που θα ορίζει τις παραμέτρους εφαρμογής της αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του. Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31/12/2018. Για να υπαχθεί κάποιος στον μηχανισμό θα πρέπει τα χρέη να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα