ΤτΕ: Aμετάβλητο το επιτόκιο νέων δανείων

ΤτΕ: Aμετάβλητο το επιτόκιο νέων δανείων
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε οριακή μείωση 3 μονάδων βάσης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,32%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,70%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 4,85%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,51%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 149 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,47%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,65%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 7,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,67%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,28%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,59%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,83%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Μείωση παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2016, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου μειώθηκε στις 4,41 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,48 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,33%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,74%. Μέρος της μείωσης του επιτοκίου των δανείων (και συγκεκριμένα 7 μονάδες βάσης) οφείλεται στο γεγονός ότι, από το Δεκέμβριο του 2016, στα στοιχεία των επιτοκίων δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω της αναταξινόμησής του από το χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,72%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα στο 0,84%.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,39% Η μείωση όμως αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στην προαναφερθείσα αναταξινόμηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από το χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,77%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,18%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ