ΥΠΑΝ: Παρατείνονται οι προθεσμίες για τη διεξαγωγή ΓΣ νομικών προσώπων το 2022

 ΥΠΑΝ: Παρατείνονται οι προθεσμίες για τη διεξαγωγή ΓΣ νομικών προσώπων το 2022

Θα παραταθεί για πενήντα ημερολογιακές ημέρες.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, σύντομα θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022.

Ειδικότερα, η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) θα παραταθεί για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ