ΚΕΠΕ: Συγκατημένες προσδοκίες για την ανάκαμψη της οικονομίας

ΚΕΠΕ: Συγκατημένες προσδοκίες για την ανάκαμψη της οικονομίας

Για τον Ιούνιο του 2021, ο ΣΔΠ σημείωσε μια οριακή μείωση, σε συνέχεια της σημαντικής ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παρέμεινε πάνω από το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2018, μετά την πολυετή οικονομική κρίση

Συγκρατημένες προσδοκίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας καταγράφει το ΚΕΠΕ το οποίο καταρτίζει και δημοσιεύει σε μηνιαία βάση δύο καινοτόμους και εξειδικευμένους δείκτες με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας. Οι εκτιμήσεις για το Σεπτέμβριίο είναι οι εξής:

- Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2021, ο ΣΔΠ σημείωσε μια οριακή μείωση, σε συνέχεια της σημαντικής ανόδου της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παρέμεινε πάνω από το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του 2018, μετά την πολυετή οικονομική κρίση. Η εν λόγω εξέλιξη ενδέχεται να συνδέεται με την ενδιάμεση μεταβλητότητα που συχνά χαρακτηρίζει τον ΣΔΠ. Εντούτοις, δύναται να αντανακλά μια τάση συγκράτησης των προσδοκιών και εκτιμήσεων, ως προς την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή τη βάση, ο ΣΔΠ ενδέχεται -παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις- να προεξοφλεί την προσαρμογή της οικονομικής δραστηριότητας σε μια σειρά βραχυ-μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της πανδημίας (ως προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, τις τιμές κλπ.), σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνοδεύει τη συνολική της εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, καθοριστικής σημασίας είναι η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με νέα στοιχεία, ώστε να ισχυροποιηθούν οι ενδείξεις στην κατεύθυνση είτε της συνέχισης της ανοδικής πορείας της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας είτε μιας κάποιας (προσωρινής ή μη) συγκράτησης της ανάκαμψης.

- Δείκτης "Φόβου" KEPE GRIV. Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης "φόβου" αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 φτάνοντας το 29,11% στις 30/9/2021 από 24,26% στις 31/8/2021. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,74%. Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2021 η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε σε 27,57% από 24,49% τον Αύγουστο του 2021. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ