Επιτέλους, τι είναι το FinTech;

Επιτέλους, τι είναι το FinTech;

Δεν είναι πολύς καιρός που ο όρος FinTech εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε δημοσιεύματα και υπόσχεται μια νέα σχέση των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τι είναι όμως το FinTech;

Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προσφέρει μια όσο το δυνατόν απλοποιημένη εξήγηση του νέου περιβάλλοντος η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δημιουργήσει έναν σχετικό ενημερωτικό κόμβο, που συνοδεύεται από σχετικό επεξηγηματικό υλικό.

Τι είναι FinTech

Πρόκειται για όρο που προκύπτει από τη σύνδεση του Finance και του Technology και που στα ελληνικά αποδίδεται ως χρηματοοικονομική τεχνολογία. Ο όρος καλύπτει καλύπτει κάθε είδος χρηματοοικονομικής καινοτομίας που βασίζεται στην πρόοδο της τεχνολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες εφαρμογές, διαδικασίες ή νέα προϊόντα, με σημαντική επίδραση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τι είναι ο κόμβος καινοτομίας της ΤτΕ

Η ΤτΕ δημιούρηγσε έναν κόμβο καινοτομίας FinTech που αποτελεί ίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και παρέχει μη δεσμευτικές οδηγίες για τη συμμόρφωση καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων με τις κανονιστικές και εποπτικές προσδοκίες συμπεριλαμβανομένων θεμάτων αδειοδότησης και καταχώρησης σε μητρώο.

Σκοπός του κόμβου καινοτομίας

Με τη δημιουργία του εν λόγω Κόμβου, η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει να ενθαρρύνει και να προάγει τη χρηματοοικονομική καινοτομία, διασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων κινδύνων και διαφαινόμενων ευκαιριών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσβλέπει σε έναν διάλογο με τους παρόχους καινοτόμων λύσεων FinTech, ώστε να διαμορφώνει πληρέστερη εικόνα των προκλήσεων που πιθανόν προκύπτουν από την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο Κόμβος παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις ή/και φυσικά πρόσωπα που εισάγουν ή σκέπτονται να εισάγουν καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες. Η υποστήριξη αυτή συνίσταται κυρίως στην καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τις ενδεχόμενες εποπτικές και κανονιστικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι ο Κόμβος Καινοτομίας FinTech να λειτουργήσει ως το κεντρικό σημείο επαφής για φυσικά πρόσωπα ή/και επιχειρήσεις (νεοσύστατες ή υπάρχουσες, εποπτευόμενες και μη, εταιρίες τεχνολογίας κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα FinTech. Μέσω του Κόμβου μπορούν να θέτουν ερωτήματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για εποπτικά και κανονιστικά ζητήματα που αφορούν στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Διαδικασία

Όσοι αναπτύσουν ή υλοποιούν κάποια καινοτόμα ιδέα στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με το εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σχετικό έντυπο μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτημα στην ΤτΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ