Πώς θα ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη του 2017 σε έως και 120 δόσεις

Ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση με τη διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και των ληξιπρόθεσμων οφειλών της περυσινής χρονιάς

Πώς θα ρυθμίσετε τα ληξιπρόθεσμα χρέη του 2017 σε έως και 120 δόσεις

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, καθορίζεται η διαδικασία ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και των ληξιπρόθεσμων οφειλών –είτε αυτά αφορούν σε εφορία, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία- στον εξωδικαστικό συμβιβασμό προκειμένου να τακτοποιηθούν σε έως και 120 δόσεις. Πρακτικά, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διαγραφής και της εκ νέου υποβολής της αίτησης, χωρίς όμως να χάνονται τα δικαιολογητικά ή τα «βήματα» που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη στιγμή διαγραφής της αίτησης.

Οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής των αιτήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι πολύ μεγάλες γεγονός που αποδεικνύεται και από τα στατιστικά στοιχεία: χιλιάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά δεκάδες έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν όλα τα βήματα. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ καθορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης και άλλων βημάτων για τα οποία μέχρι σήμερα υπήρχε «θολό τοπίο». Για παράδειγμα θεσπίζεται προθεσμία 10 ημερών εντός της οποίας θα πρέπει να γίνει συμπλήρωση της αίτησης ή προθεσμία 20 ημερών εφόσον στον φάκελο εμπλέκεται και συνοφειλέτης. Ο έλεγχος της απαιτούμενης απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών.

Τη διαγραφή της αίτησής τους στόχο την εκ νέου υποβολή μπορούν να ζητήσουν και οφειλέτες φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν το κριτήριο της πτωχευτικής ικανότητας. Αυτό μπορεί να τους διευκολύνει ώστε να εντάξουν στη ρύθμιση και τα χρέη του 2017.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Συμπλήρωση των Στοιχείων της Αίτησης-Διόρθωση Σφαλμάτων

 1. Τα στοιχεία της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4469/2017, δύνανται να συμπληρωθούν, εφόσον σχετική έλλειψη διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή, μέχρι την ολοκλήρωση της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017. Για τη σχετική έλλειψη, εφόσον διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, ενημερώνεται ο συντονιστής, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών για τη συμπλήρωση της έλλειψης από τον υπόχρεο, εκτός εάν η έλλειψη συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, οπότε η προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές δύνανται να παραταθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.
 1. Με την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας δύναται να γίνει διόρθωση τυχόν σφαλμάτων της αίτησης που εντοπίζονται από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή.

Ορισμός Προθεσμιών

 1. Η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από τον συντονιστή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017, διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την αποδοχή του διορισμού του.
 1. Ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο οποίος αναφέρεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, ολοκληρώνεται από τον συντονιστή εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, ο συντονιστής οφείλει όπως προβεί στις ενέργειες που ορίζονται στο εδάφιο αυτό εντός δύο (2) επιπλέον ημερών.
 1. Για την κοινοποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4469/ 2017 ορίζεται προθεσμία δύο (2) ημερών από τη διαπίστωση της απαρτίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
 1. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων.
 1. Για τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας από τον συντονιστή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ψηφοφορίας.
 1. Οι ενστάσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 υποβάλλονται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την επομένη της λήψης αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της λήψεως αντιγράφου της σύμβασης, η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των σαράντα (40) ημερών από την επομένη της καταψήφισης της πρότασης αναδιάρθρωσης.
 1. Η προθεσμία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον οφειλέτη από το συμμετέχοντα πιστωτή. Η άρνηση του οφειλέτη να τα προσκομίσει, σε περίπτωση που αυτά ζητούνται από συμμετέχοντα πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 δύναται να εκφραστεί εντός της πενθήμερης αυτής προθεσμίας, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς το Συντονιστή. Σε περίπτωση διαφωνίας, και εφόσον αποφασίσει την προσκόμιση η πλειοψηφία εξήντα τοις εκατό (60%) των πιστωτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, τάσσεται στον οφειλέτη νέα προθεσμία προσκόμισης πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση νέας άρνησης του οφειλέτη, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας εντός δέκα (10) ημερών από την άρνηση του οφειλέτη.
 1. Ο τόπος και ο χρόνος της συνάντησης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προσδιορίζονται με πράξη του συντονιστή, που εκδίδεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.
 1. Οι προθεσμίες πρόσκλησης σε ψηφοφορία των συμμετεχόντων πιστωτών για το αίτημα παράτασης προθεσμίας κατά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 ορίζονται ως εξής: Εφόσον το αίτημα υπάγεται στις περιπτώσεις (α) και (β) η προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος, ενώ εφόσον το αίτημα υπάγεται στην περίπτωση (γ), ο συντονιστής μέσω του συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης.
 1. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης αντικατάστασης του συντονιστή ή ορισμού βοηθού του συντονιστή κατά την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, ο συντονιστής, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του συστήματος, ενημερώνει τους συμμετέχοντες πιστωτές για την πρόταση/τις προτάσεις αντικατάστασης και ορισμού βοηθού συντονιστή και τους καλεί σε ψηφοφορία εντός πέντε (5) ημερών επί αυτών, και ταυτόχρονα ενεργοποιεί στο σύστημα την ψηφοφορία επί του αιτήματος αντικατάστασης συντονιστή.
 1. Για την κατάρτιση του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας κατά την παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 και την αποστολή του στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές ορίζεται προθεσμία δέκα

(10) ημερών από το πέρας της διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο αυτή.

 1. Οι προθεσμίες της παρούσας απόφασης ορίζονται σε εργάσιμες ημέρες και υπολογίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 241 έως 246 Αστικού Κώδικα.

Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης προθεσμιών

 1. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το συντονιστή, ο οποίος δύναται να χορηγήσει την αιτούμενη παράταση, κατόπιν αξιολόγησης των λόγων του συγκεκριμένου αιτήματος. Το αίτημα περιλαμβάνει:

α) Τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση.

β) το χρόνο παράτασης, και

γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

 1. Η παράταση χορηγείται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ανταπόκριση του μέρους που την ζητά χωρίς υπαιτιότητά του, ή που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του. Με τον ίδιο τρόπο και εφόσον συνεχίζει να υφίσταται ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, μπορεί να επαναλαμβάνεται από το Συντονιστή η χορηγηθείσα παράταση.
 1. Ο συντονιστής μέσω του Συστήματος επικαιροποιεί τη σχετική προθεσμία στο σύστημα και ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συμμετέχοντες πιστωτές, τον οφειλέτη και τον εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση για τη χορήγηση παράτασης και την αναβολή τυχόν προγραμματισμένης συνάντησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτούντος (με αναφορά στον Α.Φ.Μ. την επωνυμία, για νομικά πρόσωπα ή Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο για φυσικά πρόσωπα) το στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το οποίο χορηγείται παράταση, το χρόνο παράτασης, τα στοιχεία της προγραμματισμένης συνάντησης που αναβάλλεται, με αναφορά στον αύξοντα αριθμό συνάντησης, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο και τα στοιχεία της νέας συνάντησης.
 1. Η χορήγηση παράτασης δεν επιφέρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέκταση ή τροποποίηση στο διάστημα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όπως προκύπτει από το άρθ. 13 του ν. 4469/2017.

Διαδικασία διαγραφής και επανυποβολής αίτησης

 1. Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των άρθρων 7 και 8 του ν. 4469/2017 και μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 4469/2017 διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή συμμετέχοντα πιστωτή ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής τους, δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή/και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού του αιτήματος προς την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ, έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η διαγραφή της αίτησης δεν συνεπάγεται την απώλεια των εγγράφων και στοιχείων που εισήγαγε ο αιτών, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ούτε του μοναδικού αριθμού που έχει λάβει η αίτηση, ο οποίος εξακολουθεί να συνοδεύει την αίτηση και μετά την επανυποβολή αυτής.
 1. Για το σκοπό αυτό ο συντονιστής, μόλις λάβει γνώση με κάθε πρόσφορο τρόπο από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στη διαδικασία, των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, και σε κάθε περίπτωση χωρίς να προβεί στη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4469/2017, ενημερώνει τον οφειλέτη, με κοινοποίηση στους πιστωτές, για την ύπαρξη των ως άνω ελλείψεων ή σφαλμάτων, τα οποία και επισημαίνει, και καλεί τον οφειλέτη να προβεί, εντός δέκα (10) ημερών στην αποστολή αιτήματος διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής της. Η ως άνω ενημέρωση του οφειλέτη από τον συντονιστή τεκμαίρεται ότι συντελείται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Συστήματος, όπως αυτό ορίζεται στην 116821/25.10.2017 (Β’3909) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών. Ο οφειλέτης πρέπει εντός της άνω προθεσμίας να υποβάλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΓΔΙΧ, η οποία εκδίδει απόφαση περί της μη ύπαρξης δυνατότητας διόρθωσης του σφάλματος ή/και των ελλείψεων με άλλον τρόπο και αποφασίζει τη διαγραφή της αίτησης και επανυποβολή της, δύναται δε να τάξει, κατά την εύλογη κρίση της, προθεσμία στον οφειλέτη για τη διαγραφή και επανυποβολή της.
 1. Οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησης και την επανυποβολή αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με τα άρθρα 45 έως 47 του ν. 4549/14.06.2018 (ΦΕΚ Α’105/14.06.2018). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής της αίτησης κατά τα ανωτέρω, η διαδικασία επανεκκινείται με τον εκ νέου έλεγχο της πληρότητας της αίτησης από τον συντονιστή κατ’ άρθρο 7 και επόμενα του ν. 4469/2017.
 1. Κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη και έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η διαγραφή αιτήσεων οφειλετών φυσικών προσώπων οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της πτωχευτικής ικανότητας, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στη διαδικασία του άρθρου 15 παρ. 21, και αντίστροφα.

Παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεμή αίτηση

Ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4469/2017, δύναται να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιοδήποτε λόγο. Η παραίτηση πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης στην οποία δηλώνει τη βούλησή του για παραίτηση από αυτήν, καθώς και το λόγο της παραίτησης. Η αίτηση παραίτησης απευθύνεται στην ΕΓΔΙΧ, κοινοποιούμενη στο συντονιστή, στους συνοφειλέτες, στους συμμετέχοντες πιστωτές και στον εμπειρογνώμονα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε σχετική σήμανση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παραίτησης του οφειλέτη από την αίτηση, ωστόσο, τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για τρία (3) έτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ