Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απορρίφθηκε η καταγγελία της ΑΓΝΗ σε βάρος της Coca-Cola 3E

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απορρίφθηκε η καταγγελία της ΑΓΝΗ σε βάρος της Coca-Cola 3E

Για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης του Εισηγητή Π. Φώτη και την υπ’ αριθ. 708/2020[1] Απόφασης Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), την καταγγελία της εταιρείας "ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ" (ΑΓΝΗ ή καταγγέλλουσα) κατά της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε (COCA COLA ή καταγγελλόμενη), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, περί "Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού", όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Κατά την καταγγελία, η καταγγελλόμενη καταχράται την δεσπόζουσα θέση της στις αγορές που δραστηριοποιείται εφαρμόζοντας επιθετική συμπεριφορά και μεθόδους "ληστρικής υποτιμολόγησης", στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εξοβελίσει την καταγγέλλουσα από την αγορά. Συναφώς, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η καταγγελλόμενη προβαίνει σε επιλεκτική μείωση τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας.

Ειδικότερα, ως προς τον ορισμό της σχετικής προϊοντικής αγοράς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνει ότι η σχετική αγορά προϊόντος της παρούσας υπόθεσης καταρχήν περιλαμβάνει α) την αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου cola και β) την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Η καταγγελλόμενη COCA COLA δραστηριοποιείται σε όλες τις προαναφερόμενες αγορές, ενώ η καταγγέλλουσα ΑΓΝΗ, δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.). Σε σχέση με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς η Επιτροπή κρίνει ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά στην παρούσα υπόθεση είναι η ελληνική επικράτεια.

Στη σχετική αγορά των αναψυκτικών τύπου cola στη ζεστή αγορά, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και σε επιμέρους αγορές αυτής, η καταγγελλόμενη εταιρεία COCA COLA έχει ηγετική/υπερδεσπόζουσα θέση και κατέχει διαχρονικά πολύ υψηλά μερίδια, ενώ όσον αφορά τη σχετική αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (non-colas), στη ζεστή αγορά, επισημαίνεται ότι η καταγγελλόμενη κατέχει διαχρονικά στην ελληνική επικράτεια τα υψηλότερα μερίδια από όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε και προσκόμισε η καταγγέλλουσα, από την έρευνα της Υπηρεσίας, τον φάκελο της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία, δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 λόγω στρατηγικής επιθετικής τιμολόγησης ή πρακτικών επιλεκτικής μείωσης τιμών στα ανταγωνιστικά προς την καταγγέλλουσα προϊόντα της COCA COLA με σκοπό τον εξοβελισμό της καταγγέλλουσας από την αγορά των λοιπών ανθρακούχων αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, αναψυκτικά τύπου lemon – lime, κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ