Εξέταση καταγγελίας της «Αγνή» κατά της «Coca Cola» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Εξέταση καταγγελίας της «Αγνή» κατά της «Coca Cola» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανακοίνωσε πως θα συνεδριάσει στις 30 Ιανουαρίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παραβίαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί της εν θέματι καταγγελίας της εταιρίας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» («ΑΓΝΗ») κατά της εταιρίας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε» («COCA COLA»).

Η εισήγηση προτείνει να αποφασισθεί η απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 καταγγελίας της εταιρίας ΑΓΝΗ κατά της εταιρίας COCA COLA, για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, ως νόμω και ουσία αβάσιμη, δεδομένου ότι δεν προέκυψαν από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και την ανάλυση της Υπηρεσίας στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελλόμενες πρακτικές.

Σημειώνεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ