Πλαστικά Κρήτης: 5 Σεπτεμβρίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους

 Πλαστικά Κρήτης: 5 Σεπτεμβρίου η επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.08.2022

 

Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης, με ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15.07.2022 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 12.320.640 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,43 Ευρώ σε 0,98 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,45 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 26.831.616 Ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,98 Ευρώ. To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Αριθ. Πρωτ. 2673298/ 04.08.2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 12.08.2022 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,45 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 29.08.2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,98 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,45 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 30.08.2022 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 05.09.2022. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 05.09.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ