Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή

 Πλαστικά Κρήτης: Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή

Την Δευτέρα 29.08.2022 η αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου

 

 

Η Πλαστικά Κρήτης ενέκρινε ομόφωνα κατά την τακτική ΓΣ τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 12.320.640 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,45 ευρώ από 1,43 σε 0,98 ευρώ.

Μετά από αυτά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε 26.831.616 και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,98 ευρώ.

Η επιστροφή κεφαλαίου που θα δοθεί είναι 0,45 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί στους μετόχους από τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 29.08.2022:
Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου

Τρίτη 30.08.2022:
Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)

Δευτέρα 05.09.2022:
Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

Επιπλέον, η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αποφάσισε ακόμα τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2021. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2021 προ φόρων ανέρχονται σε 45.105.549,48 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 6.663.419,04 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 38.442.130,44 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό 1.928.577,32

Αποθεματικό Ν.4399 929.045,56

Αποθεματικό του Άρθρου 48 Ν.4172 5.879.489,38

Αποθεματικό του Άρθρου 71Α Ν.4172 7.419.665,93

Κέρδη εις νέον 22.285.352,25

Σύνολο 38.442.130,44

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 932.000 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2021, για καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ