Πλαστικά Θράκης: Άνοδος 85% στα EBITDA το πρώτο τρίμηνο

  Πλαστικά Θράκης: Άνοδος 85% στα EBITDA το πρώτο τρίμηνο

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €10,7 εκατ. από 29,3 εκατ. το αντίχροιχο διάστημα πέρυσι.

 

Ο Όμιλος της Πλαστικά Θράκης παρουσίασε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €106,3 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου έτους ανέρχονταν σε €111,4 εκατ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσ. Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν σε €10,7 εκατ., εκ των οποίων €6,4 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και €4,3 εκατ. προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων προσωπικής προστασίας από τον COVID-19.

Σύνοψη Πρώτου Τριμήνου:

• Πωλήσεις ύψους €106,3 εκατ., παρά τις μεταβολές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση.

• Επίτευξη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ύψους €15,5 εκατ., βελτιωμένα κατά 85% σε σχέση με τα συγκρίσιμα επίπεδα του 2019.

• Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ύψους €10,7 εκατ., εκ των οποίων €6,4 προέρχονται από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι τα κέρδη προ φόρων είχαν ανέλθει στα €29,3 εκατ.

• Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα Κέρδη προ Φόρων έχουν υπερδιπλασιαστεί, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 108,9%, καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και τη σημαντική αύξηση του κόστους των Α’ Υλών, ενέργειας και μεταφορικών.

• Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας και ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου, ο Όμιλος κατέγραψε Καθαρό Δανεισμό ύψους €12,4 εκατ. διατηρώντας την αυξημένη ρευστότητα του.

• Πρόταση μερίσματος προς τη Γενική Συνέλευση ύψους ~€0,27 ανά μετοχή (~€0,11 ανά μετοχή έχει ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα).

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την από 6 Μαΐου 2022 εταιρική ανακοίνωση, ο Όμιλος παρουσίασε κύκλο εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €106,3 εκατ., ενώ οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου έτους ανέρχονταν σε €111,4 εκατ. Τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ανήλθαν σε €10,7 εκατ., εκ των οποίων €6,4 εκατ. αφορούν το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και €4,3 εκατ. προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων προσωπικής προστασίας από τον COVID-19.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2022, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Επισημαίνεται ότι οι διακοπτόμενες δραστηριότητες αφορούν στη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας της θυγατρικής του Ομίλου στην Αμερική, Thrace Linq Inc.

Σε επίπεδο ζήτησης, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022 παρατηρήθηκε:

• Σταθερή ζήτηση για προϊόντα του κλάδου των κατασκευών.
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

• Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο των υποδομών και των μεγάλων έργων.

• Σταθερή ζήτηση για προϊόντα του αγροτικού τομέα με εξαίρεση στα προϊόντα συσκευασίας λιπασμάτων.

• Σταθερή ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας, με αυξομειώσεις ωστόσο ανά επιμέρους τομέα δραστηριότητας.

• Σημαντική μείωση, όπως ήταν αναμενόμενο, στα προϊόντα προστασίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

• Διατήρηση του κόστους των πρώτων υλών σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.

• Σημαντικά αυξανόμενο κόστος ενέργειας, πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με το ήδη αυξημένο κόστος των τελευταίων μηνών του 2021, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.

• Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με περιπτώσεις ελλείψεων σε διαθεσιμότητα εμπορευματοκιβωτίων.

• Σημαντικά αυξημένο κόστος β' υλών και υλικών συσκευασίας.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον και προοπτικές Ομίλου . Αναφορικά με τις προοπτικές του έτους, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από τις σημαντικά αυξητικές πληθωριστικές τάσεις, σε όλο το εύρος της οικονομίας, αλλά και σε όλα τα κόστη που αποτελούν την κοστολογική βάση της βιομηχανίας και την εν εξελίξει πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία εξακολουθεί να επιδεινώνει σημαντικά το οικονομικό περιβάλλον.

Αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2022, η Διοίκηση του Ομίλου παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική πορεία, με δεδομένες τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος στοχεύει σε Κέρδη προ Φόρων ύψους €9 εκατ., από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που σημαίνει στόχευση για αύξηση περίπου 140% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, αλλά μειωμένα κατά 72% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, όπως και ήταν αναμενόμενο, λόγω της έλλειψης της ζήτησης των προϊόντων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σχετικά με την πορεία συνολικά του 2022, το δυσχερές και ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον που περιγράφεται ανωτέρω, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και η έκβαση της πολεμικής σύρραξης προκαλούν μεγάλη δυσκολία για να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς η ορατότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα και το επίπεδο ζήτησης για το δεύτερο εξάμηνο είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Ο Όμιλος στοχεύει για το τρέχον έτος, βάσει του προϋπολογισμού του, σε Κέρδη προ Φόρων άνω των €25 εκατ., από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2021 ύψους €11,75 εκατ., εκ των οποίων έχει ήδη διανεμηθεί προμέρισμα ύψους €4,75 εκατ., επομένως εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση, θα διανεμηθεί επιπλέον ποσό ύψους €7 εκατ. (μικτό ποσό), ήτοι 0,1600312674 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Λειτουργώντας σε ένα εξαιρετικά δυσχερές περιβάλλον, με έντονες συνθήκες αβεβαιότητας, ο Όμιλος διαχειρίστηκε επαρκώς τα υψηλά κόστη α’ και β΄ υλών, ενέργειας και μεταφορικών, επιτυγχάνοντας σημαντική, επαναλαμβανόμενη κερδοφορία για το πρώτο τρίμηνο, εναρμονισμένη με τα πλάνα μας. Για το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά για το έτος, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, διατηρώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξή τους, εφόσον δεν υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση στις μακροοικονομικές συνθήκες, στα επίπεδα επάρκειας υλικών και ενέργειας, το επίπεδο της ζήτησης παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα και δεν παρουσιαστούν άλλοι παράγοντες που θα δημιουργήσουν επιπλέον δυσχέρεια στην αγορά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ