ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Aγορά ακινήτου στα Οινόφυτα έναντι 30,2 εκατ. ευρώ

 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Aγορά ακινήτου στα Οινόφυτα έναντι 30,2 εκατ. ευρώ


Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου

 

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 7285, 7286, 7287, 7288 και 7289 από 28.02.2022 συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Γεωργίου Καραγεώργη, οι οποίες μετεγράφησαν στο Υποθηκοφυλακείο Θηβών στις 18.03.2022 η πρώτη και στις 08.04.2022 οι υπόλοιπες, η Εταιρεία απέκτησε, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού €29,0 εκ., πλέον φόρων, τελών, αμοιβών και λοιπών εξόδων, ποσού €1,2 εκ., δηλαδή συνολικού ποσού €30,2 εκ., την κυριότητα, νομή και κατοχή ακινήτων (αγροτεμαχίων) στα Οινόφυτα Βοιωτίας (στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ», της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος) όμορα - εγγύτατα των βιομηχανοστασίων της Εταιρείας και δη (α) γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 126.959,95 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων εμπορικών αποθηκών, και γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 141.708,66 τ.μ., (β) αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.044,71 τ.μ. (γ) αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.404,61 τ.μ., (δ) αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.090,85 τ.μ., και (ε) αγροτεμαχίου επιφάνειας 4.394,39 τ.μ..

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου.
Η εκ μέρους της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, καταβολή του συνολικού τιμήματος, πλέον φόρων, τελών, αμοιβών και λοιπών εξόδων, δηλαδή του συνολικού ποσού €30,2 εκ., έγινε ως εξής:

- κατά το ποσό των €30,0 εκ., με ανάλωση ισόποσου μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας («Κοινό Ομολογιακό Δάνειο»), σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Εταιρείας που αναφέρονται στο, εγκριθέν με την υπ’ αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών, και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, των ανωτέρω ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, και
- κατά το υπόλοιπο ποσό των €0,2 εκ., από ίδια, πλην των αντληθέντων από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, κεφάλαια της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ