ΕΚΤΕΡ: Στο 14,56% μειώθηκε το ποσοστό της ΝΙΚΙΑΣ

ΕΚΤΕΡ: Στο 14,56% μειώθηκε το ποσοστό της ΝΙΚΙΑΣ

Το άμεσο ποσοστό της εταιρείας ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 14,564% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.638.501 κοινές ονομαστικές μετοχές.


Η ΕΚΤΕΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Στούμπο και Κωνσταντίνο Μπούζα - αντιστοίχως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος / μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, (υπόχρεα πρόσωπα βάσει του άρθρου 13 ν. 3340/2005), κατήλθε του ορίου του 15% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Το άμεσο ποσοστό της εταιρείας ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. διαμορφώθηκε στο 14,564% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 1.638.501 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Πριν την κρίσιμη συναλλαγή, η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. κατείχε άμεσα 1.988.501 δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 17,676% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

Η ανωτέρω συναλλαγή επήλθε στις 04.11.2021, με εξωχρηματιστηριακή διάθεση 350.000 μετοχών συνολικού τιμήματος 460.250,00€.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ