Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών από την Πλαστικά Θράκης

Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών από την Πλαστικά Θράκης

Με μέση τιμή κτήσης 7,0300 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 28.120,00 Ευρώ

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 15 Οκτωβρίου 2021 σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,0300 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 28.120,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ