Δρομέας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

 Δρομέας: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ποια είναι τα νέα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων


Η Δρομέας ανακοίνωσε πως συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Ι) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις μεταβολές στην σύνθεσή του, που επέφεραν οι αποφάσεις της από 12/07/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, κατά τη συνεδρίασή του στις 12/07/2021, ως εξής:

1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος
2) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος 3) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, εκτελεστικό μέλος
4) Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος
5) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
6) Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη – υπό την αρχική του σύνθεση - κατά την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στις 16/06/2020, θα διοικήσει την εταιρία μέχρι 15/06/2026, οπότε λήγει και η εξαετής θητεία του.

ΙΙ. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά την από 12/07/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, επαναπροσδιορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου και ειδικότερα αποφασίσθηκε ότι:

α) αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει και τα μέλη της.
β) είναι τριμελής και απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και αρ 10 του νέου νόμου 4706/2020
γ) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι εξαετής.
δ) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του στις 12/07/2021, αφού διαπίστωσε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τα κατωτέρω πρόσωπα πληρεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.1 ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 Ν. 4706/2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα εξής μέλη του:

1) Παναγιώτη Παναγιωτακάκη του Αθανασίου,
2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου,
3) Γρηγόριο Ζαρωτιάδη του Βασιλείου

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.) στις 13.07.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1) Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της ΕΕ
2) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος της ΕΕ
3) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Μη εκτελεστικό μέλο ΔΣ, μέλος της ΕΕ

ΙΙΙ) Σύσταση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του στις 12/07/2021, αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, και 12 του ν. 4706/2020, ως τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής κατά την συγκρότησή της σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 και πως η θητεία της θα ταυτίζεται με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. στις 15-06-2026.

Εν συνεχεία αποφάσισε ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα αποτελείται από τα εξής μέλη, ως προς τα οποία εξέτασε ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020 :

1) Παναγιώτη Παναγιωτακάκη του Αθανασίου,
2) Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου,
3) Γρηγόριο Ζαρωτιάδη του Βασιλείου

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (Ε.Απ-Υπ.) στις 13.07.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος της Ε.Απ-Υπ.
2), Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος της Ε.Απ-Υπ.
3) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Μη εκτελεστικός μέλος ΔΣ, μέλος της Ε.Απ-Υπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ