Αλουμύλ: Την μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

 Αλουμύλ: Την μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2020 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Αλουμύλ που έλαβε χώρα σήμερα, ενώ συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

- Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2020.

- Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνάς,
2. Γεώργιος Δουκίδης,
3. Ευαγγελία Μυλωνά,
4. Αθανάσιος Σαββάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Λουκία Σαράντη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη Δ.Σ. εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγησή του, διακρίβωσε τα εξής, βάσει των δημοσιευμένων βιογραφικών των υποψήφιων μελών, των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας:

α) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας,
γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ