Βyte: Στις 24 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την έγκριση διανομής μερίσματος

 Βyte: Στις 24 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την έγκριση διανομής μερίσματος

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09ην Ιουλίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βyte την 24ην Ιουνίου 2021, ημέραν Πέμπτην και ώραν 15.00, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. ‘Εγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2. Εγκριση διαθέσεως κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2020 έως 31-12-2020 – Διανομής Μερίσματος.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

5. ‘ Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2021 έως 31/12/2021.

6.‘ Εγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.

7. Παροχή αδείας, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2021, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ καθώς νομικών οντοτήτων στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει, αμέσως ή εμμέσως επιδιωκουσών τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

8. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09ην Ιουλίου 2021, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ