ΕΥΑΘ: 1η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

ΕΥΑΘ: 1η Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Η έγκριση της διανομής μερίσματος στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Για την 1η Ιουνίου συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ το Δ.Σ. της εταιρείας.
Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) για την 20η εταιρική χρήση (01.01.2020 – 31.12.2020), της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2020, στους μετόχους της εταιρείας.
Θέμα 4ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών της εταιρείας και την Έκθεση της Επιτροπής Αποδοχών.
Θέμα 5ο: Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021.
Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ.
Θέμα 7ο: Έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας.
Θέμα 8ο: Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017, η οποία θα παρουσιαστεί προς τους μετόχους από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ