Επιστροφή επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου στους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Επιστροφή επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου στους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου 5%

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την επιστροφή της διαφοράς παρακρατηθέντος φόρου 5% από την διανομή του προμερίσματος χρήσης 2018, όπως αυτή προέκυψε από την μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων σε 10% από 15%, που ίσχυε κατά την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4603/2019, που τροποποίησε τα άρθρα 40 και 64 του Ν. 4172/2013.

Το συνολικό ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, που θα επιστραφεί στους δικαιούχους της διανομής του προμερίσματος χρήσης 2018, ανέρχεται στο ποσό των 156.263,19 Ευρώ ή 0,00158 Ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι ήταν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 (record date) για την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ενώ η καταβολή του προμερίσματος χρήσης 2018 πραγματοποιήθηκε από την πληρώτρια τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.», την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (ημερομηνία έναρξης καταβολής).


Το ποσό των 0,00158 Ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί στον αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο κατά τη διανομή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2018 της Εταιρείας (ήτοι 5% επί 0,0316 Ευρώ που ήταν το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή),θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους, την Τετάρτη 28 Απριλίου, από την πληρώτρια Τράπεζα, «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της

2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν εξαιρεθεί της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας (1) πληρωμής.

Η καταβολή του επιπλέον ποσού παρακρατηθέντος φόρου στους δικαιούχους για την παραπάνω δεύτερη (2) περίπτωση, θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Διευκρινίζεται ότι η σχετική είσπραξη θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε (email: [email protected],τηλ. 210-3636936, 210-9466953).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ