Στις 24 Μαρτίου η συνέλευση των ομολογιούχων της Aegean

Στόχος, να ανοίξει ο δρόμος για την λήψη της κρατικής ενίσχυσης ύψους έως 120 εκατ. ευρώ

Στις 24 Μαρτίου η συνέλευση των ομολογιούχων της Aegean

Η αεροπορική εταιρεία δημοσίευσε την πρόσκληση σε γενική συνέλευση των κατόχων ομολογιών του δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Στη σχετική του εισήγηση το Διοικητικό Συμβούλιο της Aegean αναφέρει πως η αλλαγή συγκεκριμένων όρων του ομολογιακού δανείου είναι απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία με το Δημόσιο για την παροχή άμεσης κρατικής ενίσχυσης 120 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. αναφέρει πως τα αποτελέσματα της πρωτόγνωρης πανδημίας και των αναγκαστικών περιορισμών μετακίνησης που επιβλήθηκαν από τα κράτη

«ήταν άμεσα και ασύλληπτα έντονα σε καταστροφική ισχύ. Οι αερομεταφορές, συγκεκριμένα, είναι ο πρώτος σε βαθμό έντασης κλάδος που έχει θιγεί καίρια από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και τα μέτρα περιορισμού στις αεροπορικές μετακινήσεις (που ακόμα τελούν σε ισχύ).

Στα ελληνικά αεροδρόμια, η επιβατική κίνηση σημείωσε άνευ προηγουμένου μείωση της τάξης του 70% το 2020, ανατρέποντας πλήρως τη θετική τάση των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουάριου 2020 και καταγράφοντας πρωτοφανή μείωση τους αμέσως επόμενους μήνες, και συγκεκριμένα 96% το δεύτερο τρίμηνο, 64% το τρίτο και 71% το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα διαστήματα του 2019. Οι μειώσεις αυτές είναι αντίστοιχες με τη δραματική μείωση της κίνησης που κατέγραψαν τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης, και είναι η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγράψει ποτέ η αερομεταφορά εν καιρώ ειρήνης.

Η Εταιρεία οδηγήθηκε από τα τέλη Μαρτίου 2020 σταδιακά σε σχεδόν πλήρη αναστολή λειτουργίας και συρρίκνωση του πτητικού έργου και της επιβατικής της κίνησης (σε ανάλογα ποσοστά). Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, με τη μερική άρση των περιορισμών, η Εταιρεία επανάφερε μέρος του δικτύου της, όπου αυτό ήταν εφικτό. Η ζήτηση λόγω της πανδημίας όμως ήταν αδύναμη, ενώ και η έλλειψη συντονισμού στα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα δυσχέρανε την προσπάθεια. Η Εταιρεία κατέγραψε οριακά θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα στο τρίτο τρίμηνο του 2020 (ebitda), η μείωση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 62% από σχεδόν 92% το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Από τον Σεπτέμβριο 2020 και μετά, όμως, η προσπάθεια επανεκκίνησης του δικτύου ανατράπηκε εκ νέου με το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η ένταση και η διάρκεια της πρωτοφανούς κρίσης επιβάλει και δραστικά μέτρα αντιμετώπισης, μείωσης κόστους, ενίσχυσης ρευστότητας και θωράκισης της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι κύριοι άξονες προτεραιοτήτων του Ομίλου για τη διαχείριση αυτής της κρίσης είναι: α) η δυναμική διαχείριση του δικτύου και της προσφερόμενης χωρητικότητας, β) η διαχείριση του στόλου και των κεφαλαιακών δαπανών, γ) η ταμειακή θωράκιση με εξασφάλιση επιπλέον ρευστότητας, και δ) το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους όλων των κατηγοριών.

Παράλληλα, όπως έπραξαν οι κυριότεροι ανταγωνιστές της Εταιρείας στην Ευρώπη, η Εταιρεία προχώρησε στις αναγκαίες διαδικασίες για τη λήψη κρατικής στήριξης και στις 23 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του άρθρου 107 (2) (β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηκρατική ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης προς την Εταιρεία ύψους μέχρι 120 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες προορισμού με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 στο διάστημα 23 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020. Η χορήγηση της παραπάνω κρατικής ενίσχυσης (η «Κρατική Ενίσχυση») και οι όροι αυτής, οι οποίοι ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή, προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 (ΦΕΚ Α’ 17/05.02.2021). Η Κρατική Ενίσχυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με τους όρους της Κρατικής Ενίσχυσης, όπως αυτοί προβλέπονται στο αρ. 30 του Ν. 4772/2021, η καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση ότι η Εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αντλώντας κεφάλαια ποσού τουλάχιστον €60.000.000, ενώ παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της Εταιρείας. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η Εταιρεία κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα
3 χρηματοοικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα της Εταιρείας, αλλά και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η υλοποίηση της παραπάνω εκτεθείσας συμφωνίας της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Η τροποποίηση αυτή διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του ΚΟΔ, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι του Προγράμματος ΚΟΔ και χωρίς η θέση των ομολογιούχων του ΚΟΔ να καθίσταται δυσμενέστερη. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω της Κρατικής Ενίσχυσης και της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρέχει κεφάλαια αναγκαία στην Εταιρεία για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έχει υποστεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της, με στόχο την επάνοδό της σε καθεστώς κερδοφορίας, και, συνεπώς, δικαιολογεί την τροποποίηση ορισμένων περιοριστικών όρων του ΚΟΔ, η εφαρμογή των οποίων αποκλίνει από τον στόχο που εξυπηρετούν τα προαναφερθέντα μέτρα της Κρατικής Ενίσχυσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ