Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ΟΠΑΠ

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε.  γνωστοποιεί στο κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION στις 13.8.2020, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών του VALEA FOUNDATION με ημερομηνία 7 Νοεμβρίου 2019, το VALEA FOUNDATION κατά την ημερομηνία αυτή ασκούσε έμμεσο έλεγχο του 39,98% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη μέσω της SAZKA Group a.s. (η οποία κατείχε άμεσα το 7,25% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη) και της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. (η οποία κατείχε άμεσα το 32,73% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη).

Από τις 7 Νοεμβρίου 2019 και εντεύθεν, το VALEA FOUNDATION αύξησε την έμμεση συμμετοχή του στον Εκδότη μέσω:

(i) της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. και της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του εκτάκτου μερίσματος (από μη διανεμηθέντα κέρδη του Εκδότη μέχρι τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 8ης Ιανουαρίου 2020 και της 6ης Φεβρουαρίου 2020 (το «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020»), μέσω της οποίας η SAZKA Group a.s. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,31% και η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 1,37%,

(ii) της απόκτησης συνολικά 3.375.172 μετοχών του Εκδότη στην αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 0,99% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη, και

(iii) της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. και της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 26ης Ιουνίου 2020 και της 7ης Αυγούστου 2020 (το «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Ιουνίου – Αυγούστου 2020»), μέσω της οποίας η SAZKA Group a.s. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,17% και η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,50%.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Ιουνίου – Αυγούστου 2020 είχε ως αποτέλεσμα το VALEA FOUNDATION να ξεπεράσει το όριο του 3% που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 3556/2007, κατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 11 Αυγούστου 2020 των νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Επανεπένδυσης Ιουνίου – Αυγούστου 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και της συμφωνίας για τη μεταβίβαση μετοχών από την Εmma Delta Hellenic Holdings Ltd. στη SAZKA Group a.s. που συνήφθη στις 24 Ιουνίου 2020 και ανακοινώθηκε στο κοινό στις 29 Ιουνίου 2020, από την οποία δεν προέκυψε οποιαδήποτε μεταβολή στο συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ήλεγχε το VALEA FOUNDATION, η αλυσίδα των επιχειρήσεων, μέσω των οποίων το VALEA FOUNDATION ασκεί έμμεσο έλεγχο των δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη είναι η κάτωθι:

Το VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο· το Διοικητικό Συμβούλιο του VALEA FOUNDATION αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τον αποκλειστικό οικονομικό δικαιούχο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις οντότητες που ελέγχονται από αυτό. O κος Karel Komárek είναι ο αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του VALEA FOUNDATION, αλλά δεν ασκεί έλεγχο στο VALEA FOUNDATION κατά την έννοια του Ν. 3556/2007. Το VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. H Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG. H KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στη SAZKA Group a.s. Η SAZKA Group a.s. κατέχει το 10,94% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Περαιτέρω, η SAZKA Group a.s. κατέχει το 66,7% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται έμμεσα από τον κο Γεώργιο Μελισσανίδη μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited. Το VALEA FOUNDATION ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Emma Delta Management Ltd. μέσω της SAZKA Group a.s., επί τη βάσει της συμμετοχής της SAZKA Group a.s. στην Emma Delta Management Ltd. και της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta. Η Emma Delta Management Ltd. είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. Η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. κατέχει το 32,39% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη.

Oι άμεσοι μέτοχοι του Εκδότη είναι η SAZKA Group a.s. με ποσοστό 10,94% και η Emma Delta Hellenic Holdings Ltd. με ποσοστό 32,39%. Συνεπώς, δυνάμει του συντονισμού μεταξύ όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, όλες οι εν λόγω οντότητες ελέγχουν εμμέσως συνολικά το 43,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, ως εξής:

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

Σύνολο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο όριο

VALEA FOUNDATION

43,33%

__

43,33%

Valea Holding AG

43,33%

__

43,33%

KKCG Holding AG

43,33%

__

43,33%

KKCG AG

43,33%

__

43,33%

SAZKA Group a.s.

43,33%

__

43,33%

Emma Delta Management Ltd.

43,33%

__

43,33%

Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd.

43,33%

__

43,33%

Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.

43,33%

__

43,33%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ