ΕΛΠΕ: Πρόωρη εξόφληση ομολογιών και έκδοση νέων

ΕΛΠΕ: Πρόωρη εξόφληση ομολογιών και έκδοση νέων

Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση νέων ομολογιών με σκοπό - μεταξύ άλλων - την πρόωρη εξόφληση υφιστάμενων που λήγουν τον Οκτώβριο του 2021, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Η πρόταση εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την εταιρεία στους κατόχους των υφισταμένων ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019. Οι υφιστάμενες ομολογίες έχουν τοκομερίδιο 4,875% και το συνολικό ποσό της έκδοσης ήταν 449.530.000 ευρώ.

Προϋπόθεση για την εξαγορά είναι η επιτυχής έκδοση νέων ομολογιών που ανακοινώθηκε επίσης απο τα ΕΛΠΕ. Συγκεκριμένα τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια των ΕΛΠΕ (α) για την εξαγορά των υφιστάμων ομολογιών (β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και (γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ