Δημόσια διαβούλευση για το νέο ΓΕΜΗ

Δημόσια διαβούλευση για το νέο ΓΕΜΗ

Αλλάζουν πολλά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας και στον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών ο οποίος ορίζεται στις 21 ημέρες. Ωστόσο με την επίκληση φόρτου εργασίας το χρονικό διάστημα μπορεί να διπλασιαστεί και στην περίπτωση που ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρης μπορεί να δοθεί επιπλέον παράταση δέκα ημερών.

Με το νέο νομοσχέδιο, την αρμοδιότητα για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων πράξεων έχουν μόνο οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Η σχετική αρμοδιότητα των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για τις ΑΕ καταργείται.

Επίσης, σειρά πράξεων θα καταχωρίζεται με απλό έλεγχο πληρότητας, Για ορισμένες εταιρικές πράξεις θα αρκεί η με ευθύνη της εταιρείας υποβολή στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται χωρίς την απαίτηση για υποβολή εγγράφων.


Δημιουργούνται επίσης επιτροπές ΓΕΜΗ αποτελούμενες από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δικηγόρους και υπηρεσιακούς παράγοντες για εξέταση υποθέσεων που αφορούν στην έκταση του ελέγχου και την καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ ή εξέταση προσφυγών σε περίπτωση επιβολής προστίμων από τις ΥΓΕΜΗ, ούτως ώστε να επιλύονται ταχύτερα, ευχερέστερα και με ασφάλεια δικαίου σύνθετες περιπτώσεις.


Προβλέπεται επίσης θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, και διασύνδεση με το taxis. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ