ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρές επιδόσεις σε παραχωρήσεις, περιβάλλον και αιολικά το 2018

Τα οικονομικά μεγέθη για την χρήση του 2018 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στα 1,85 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών. Έχει ξεκινήσει να αποφέρει καρπούς η προσπάθεια των τελευταίων μηνών επισημαίνει ο Αν. Καλλιτσάντσης

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρές επιδόσεις σε παραχωρήσεις, περιβάλλον και αιολικά το 2018

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2018 διαμορφώθηκε σε € 1.857,3 εκατ. έναντι € 1.865,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,5%. Οι τρεις βασικοί αναπτυξιακοί κλάδοι συνέχισαν τις ισχυρές επιδόσεις, με τα Αιολικά να εμφανίζουν αύξηση 21,2% στον κύκλο εργασιών, ακολουθούμενα από το Περιβάλλον με αύξηση 12,8% στον κύκλο εργασιών και τις Παραχωρήσεις με αύξηση 7,9% στον κύκλο εργασιών, αντισταθμιζόμενοι από μείωση 3,1% στον κύκλο εργασιών της Κατασκευής. Ο κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε έσοδα οριακά αυξημένα κατά 0,5%, σε σύγκριση με το 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν για το 2018 σε € 142,9 εκατ. έναντι € 204,6 εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη € 41,6 εκατ. έναντι κερδών € 101,6 εκατ. το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές € 25,8 εκατ. έναντι κερδών € 39,7 εκατ. το 2017. Μετά από φόρους ο Όμιλος παρουσίασε ζημιές € 95,6 εκατ. έναντι ζημιών € 9,6 εκατ. το 2017.

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2018 του Ομίλου επηρεάστηκαν από τα ακόλουθα:

Στην Κατασκευή: Κόστος αποχώρησης € 18,9 εκατ. από το έργο ISF στο κράτος του Κατάρ και ζημιές ύψους € 79 εκατ. οι οποίες αφορούν σε ανάληψη υποχρεώσεων εταίρου κοινοπραξίας και αναθεώρηση κερδοφορίας έργων στη Ρουμανία (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018)

Στις Παραχωρήσεις: € 10 εκατ. λόγω πρόβλεψης επί απαίτησης για παρακρατημένους φόρους (συμπερίληψη ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018), αρνητική επίδραση € 4,6 εκατ. λόγω απομείωσης αξίας ακινήτου και αρνητική επίδραση € 31,4 εκατ. από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (Μορέας)

Στο Περιβάλλον: Κέρδη € 5,8 εκατ. από αποζημιώσεις πληρωτέες από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες προηγούμενων ετών και κέρδη € 4,2 εκατ. από αντιστροφή πρόβλεψης (συμπερίληψη αμφότερων ήδη από τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018)

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:

«Η συστηματική προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και 9 μήνες για την ανασύσταση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την επιστροφή στην κερδοφορία, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Οι ισχυρές επιδόσεις σε Παραχωρήσεις, Περιβάλλον και Αιολικά αποδεικνύουν πως η στρατηγική μας απόφαση για επικέντρωση και επέκταση σε αυτές τις δραστηριότητες ενέχει θετικές προοπτικές για τον Όμιλο στο μέλλον. Η εστίαση της Διοίκησης στην Κατασκευή παράγει ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως διαφαίνεται από τη σταθεροποίηση των ζημιών στην ΑΚΤΩΡ στα επίπεδα του εννεαμήνου 2018. Η λειτουργική απόδοση βελτιώνεται κι έχουμε θέσει τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν στον Όμιλο να αξιοποιήσει μελλοντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και φυσικά να επιστρέψει στην κερδοφορία. Αναμένουμε πως η συνολική επίδοση του Ομίλου θα βελτιωθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ».

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου (εξαιρουμένων εταιρειών με δάνεια χωρίς αναγωγή) στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε σε € 584,1 εκατ. έναντι € 514,7 εκατ. στις 31.12.2017.

Κλάδος Κατασκευής

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε κατά τη χρήση 2018 έσοδα € 1.463,1 εκατ., έναντι εσόδων 1.509,5 εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Κατασκευής ήταν ζημιές € 109,5 εκατ. έναντι κερδών € 5,1 εκατ. το 2017. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για τη χρήση 2018, προέκυψαν ζημιές € 126,8 εκατ. έναντι ζημιών € 6,4 εκατ. το 2017, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε ζημιές € 132,4 εκατ. έναντι ζημιών € 24,3 εκατ. το 2017.

Η μείωση του κύκλου εργασιών αντικατοπτρίζει τα περιορισμένα νέα έργα κυρίως στην Ελλάδα, καθώς και τις καθυστερήσεις στη δημοπράτηση κι ολοκλήρωση διαγωνισμών μεγάλων έργων όπως η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης. Κατά το 2018, η ΑΚΤΩΡ εστίασε στην υλοποίηση και ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως η Χρυσή Γραμμή του Μετρό (κράτος του Κατάρ), ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, το Μετρό Θεσσαλονίκης (βασική γραμμή και επέκταση προς Καλαμαριά), η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, η ανακατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Αστήρ Παλλάς στη Βουλιαγμένη, το σιδηροδρομικό έργο Gurasada - Ilteu 2c (Ρουμανία) και στην κατασκευή διάφορων οδικών έργων στα Βαλκάνια. Επιπλέον, ο κλάδος Φωτοβολταϊκών της ΑΚΤΩΡ κατασκεύασε έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 700 MWpστην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Αυστραλία).

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ ανήλθε την 31.12.2018 σε € 1,35 δισ. με συμβάσεις για επιπρόσθετα έργα συνολικού ύψους € 494,7 εκατ. (εκ των οποίων συμβάσεις ύψους € 100,9 εκατ. υπογράφηκαν µετά την 31.12.2018) να εκκρεμούν, διαμορφώνοντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Κατασκευής σε € 1,84 δισ.

Κλάδος Παραχωρήσεων

Για τη χρήση 2018 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν € 240,6 εκατ. έναντι € 222,9 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης της κίνησης στις ώριμες παραχωρήσεις (η κίνηση αυξήθηκε κατά 4,0% στην Αττική Οδό) όπως επίσης και του διπλασιασμού των εσόδων στις Αττικές Διαδρομές από το έργο της Εγνατίας Οδού.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,5%, φτάνοντας τα € 106,3 εκατ. έναντι € 103,7 εκατ. το 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 80,9 εκατ. έναντι € 79,1 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% και τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους μειώθηκαν σε € 26,1 εκατ. έναντι € 54,8 εκατ. το 2017, λόγω αρνητικής επίδρασης από προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 31,4 εκατ. Κατά το 2018, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ απέκτησε επιπλέον 2,22% των μετοχών στον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (συνολικό ποσοστό σήμερα 22,22%) κι επιπλέον 6,5% των μετοχών στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (συνολικό ποσοστό σήμερα 65,75%), επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στον κλάδο των παραχωρήσεων.

Σε σχέση με νέα έργα, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ εστιάζει στην Εγνατία Οδό και τους τρεις κάθετους άξονές της, στην Υποθαλάσσια Ζεύξη της Σαλαμίνας και στο Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακηρύχτηκε «Προτιμητέος Επενδυτής» στο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών, που πραγματοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (τίμημα €57,5εκ).

Επιπλέον, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων έργων παραχώρησης (Αττική Οδός, Μορέας και Ολυμπία Οδός), ενώ σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ενδέχεται να εμφανιστούν στη δευτερεύουσα αγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης.

Κλάδος Περιβάλλοντος

Ο κύκλος εργασιών του τομέα Περιβάλλοντος για το 2018 ανήλθε σε € 86,3 εκατ., έναντι € 76,5 εκατ. το 2017, αυξημένος κατά 12,8%, εν μέρει λόγω αποζημιώσεων πληρωτέων από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες προηγούμενων ετών ύψους € 5,8 εκατ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 20,0 εκατ. έναντι ζημιών € 0,6 εκατ. κατά το 2017, και περιλαμβάνουν κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. από την αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης λόγω διακανονισμού. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 21,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,8 εκατ. κατά το 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη € 15,2 εκατ. έναντι ζημιών € 4,5 εκατ. το 2017.

Κλάδος Αιολικών

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των Αιολικών κατά το 2018 ανήλθε σε € 60,2 έναντι € 49,7 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%, ως αποτέλεσμα ευνοϊκών ανεμολογικών δεδομένων και αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος από 260,3 MW στις 31.12.2017 σε 289,1 MW στις 31.12.2018. Επιπλέον, στα τέλη του 2018 είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός ακόμη αιολικού πάρκου, αυξάνοντας το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στα 295,5 MW. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 28,6 εκατ. έναντι € 21,9 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 30,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν € 17,5 εκατ. έναντι € 12,6 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 38,9% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 15,1 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ. το 2017, αυξημένα επίσης κατά 57,3%. Ο κλάδος των Αιολικών συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων

O κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων είχε για το 2018 έσοδα € 6,9 εκατ., έναντι € 6,8 εκατ. το 2017. Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ανήλθε σε κέρδη € 3,6 εκατ. (ποσό που περιλαμβάνει αναστροφή απομείωσης της αξίας επενδυτικού ακινήτου ποσού € 2,8 εκατ. και απομειώσεις απαιτήσεων ποσού € 0,4 εκατ.), έναντι ζημιών 1,3 € εκατ. το 2017. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 1,4 εκατ. περίπου, έναντι ζημιών € 3,6 εκατ. το 2017.

Κατά τη διάρκεια του 2018, ξεκίνησε η Β’ Φάση Ανάπτυξης (επιπλέον 15.200 τ.μ. περίπου) του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park» στα Σπάτα Αττικής, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις μίσθωσης για σχεδόν το 60% της υπό κατασκευή επιφάνειας. Ο υπάρχων εμπορικός χώρος παρουσιάζει 100% πληρότητα, ενώ ο δείκτης επισκεψιμότητας του Πάρκου αυξήθηκε κατά 12,4% σε σχέση με τη χρήση του 2017. Η αδειοδοτική διαδικασία για το Cambas Project επίσης προχωρά και το έργο έχει λάβει το πράσινο φως από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Μητρική Εταιρεία

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν έσοδα για τη χρήση 2018, ενώ στην προηγούμενη χρήση 2017 τα έσοδα ήταν € 0,1 εκατ. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 167,2 εκατ. έναντι ζημιών € 21,8 εκατ., τα προ φόρων σε ζημίες € 146,1 εκατ. έναντι ζημιών € 25,7 εκατ. και τέλος τα μετά από φόρους επίσης σε ζημίες € 146,1 εκατ. έναντι ζημιών € 25,7 εκατ. τη χρήση 2017. Η μητρική παρουσίασε τις ανωτέρω ζημίες, για τη χρήση 2018, λόγω απομείωσης συμμετοχής της σε θυγατρικές εταιρείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ