Οι προτάσεις της ΕΛΤΕ για διαφάνεια στους ελέγχους των εταιρειών

Οι προτάσεις της ΕΛΤΕ για διαφάνεια στους ελέγχους των εταιρειών

Τέσσερις προτάσεις κατέθεσε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας στη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των επιχειρήσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Οι εν λόγω προτάσεις αφορούν τα εξής:

Διασύνδεση του μητρώου της Ε.Λ.Τ.Ε. με το μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.

Προτείνεται η διασύνδεση του Δημόσιου Μητρώου της Ε.Λ.Τ.Ε. με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αφενός τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι σε θέση να αναζητούν για κάθε ορκωτό ελεγκτή λογιστή και ελεγκτική εταιρεία τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγήσει έκθεση ελέγχου και αφετέρου θα παρεμποδίζονται καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ., εκθέσεων ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών που δεν εμφανίζονται στο δημόσιο μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε., π.χ. περιπτώσεις αφαίρεσης αδείας.

Η διασύνδεση των μητρώων των δύο υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στη δημόσια εποπτεία όσο και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών στα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων των οντοτήτων ανεξαρτήτως νομικού τύπου

Προτείνεται η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων όλων των οντοτήτων ανεξαρτήτως νομικού τύπου που εντάσσονται στις κατηγορίες των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ν.4308/2014. Στόχος είναι η διαφάνεια σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε. και Κοινοπραξίες) οι οποίες συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες και έχουν εξαιρεθεί από τη δημοσίευση.

Επιβολή κυρώσεων σε οντότητες που δεν δημοσιεύουν Οικονομικές Καταστάσεις και προσθήκη ειδικού χαρακτηρισμού.

Για τα σύνολο των οντοτήτων που υπάγονται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας και αυτές παραβιάζονται για δύο συνεχόμενες χρήσεις, προτείνεται, ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας, η επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων ή και διαγραφή τους από το μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης προτείνεται η προσθήκη ειδικού χαρακτηρισμού στο Γ.Ε.ΜΗ. των οντοτήτων όπου στις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου (παρ. 4 του άρθρου 119 του ν.4548/18). Στόχος της πρότασης είναι η συμμόρφωση των οντοτήτων με τους κανόνες δημοσιότητας αλλά και η πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Τροποποίηση στα όρια υποχρεωτικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Προτείνεται η τροποποίηση στα όρια των κριτηρίων υπαγωγής των επιχειρήσεων στον υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες στο μέσο όρο των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα της Ε.Λ.Τ.Ε. Με την προτεινόμενη διάταξη οι οντότητες που υπερβαίνουν για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία κριτήρια: σύνολο ενεργητικού 1.000.000 ευρώ, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 2.500.000 ευρώ και μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού κατά την διάρκεια της περιόδου 50 άτομα, θα υπάγονται σε υποχρεωτικό έλεγχο.

Η εν λόγω πρόταση είναι σύμφωνη με την οδηγία 2013/34/ΕΕ στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν έλεγχο σε μικρές επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και την αγορά του κράτους μέλους.

Στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες που γίνεται αναφορά στην Οδηγία, υπάγεται και η περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση στη Γερμανία μπορεί να θεωρείται μικρή, στην Ελλάδα όμως λόγω διαφορετικών εθνικών μεγεθών θεωρείται μεγάλη. Σημειώνεται ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα 4 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Εσθονία, Ρουμανία και Ιταλία) έχουν μειώσει τα όρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στον υποχρεωτικό έλεγχο. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία και έχουν εξαιρεθεί από τον έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ