Κομισιόν: Δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Κομισιόν: Δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα τις μειώσεις στις προσαυξήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την συμπαραγωγή, σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, μειώσεις των προσαυξήσεων που χρηματοδοτούν τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Η Ελλάδα στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και την υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η στήριξη αυτή χρηματοδοτείται από προσαύξηση, γνωστή ως «χρέωση ΕΤΜΕΑΡ», που επιβάλλεται στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την κατανάλωσή τους.

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικότερα οι κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, επιτρέπουν μειώσεις - μέχρις ενός επιπέδου - των προσαυξήσεων που επιβάλλονται σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις εκτεθειμένες στο διεθνές εμπόριο και που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι διατάξεις αυτές δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών τους.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι μειώσεις της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ θα παρασχεθούν μόνο στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που είναι εκτεθειμένες στο διεθνές εμπόριο.

Επιπλέον, η Ελλάδα υπέβαλε ένα σχέδιο προσαρμογής με σκοπό την ευθυγράμμιση του επιπέδου των μειώσεων για όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις καθώς και τη σταδιακή κατάργηση, μετά από μεταβατική περίοδο, των μειώσεων για τις μη επιλέξιμες επιχειρήσεις που μέχρι τώρα επωφελούνταν από μείωση της χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο της Ελλάδας καθώς και το σχέδιο προσαρμογής είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Τ

ο μέτρο θα προωθήσει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ και θα διασφαλίσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών, χωρίς να προκαλέσει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ