Αύξηση εσόδων για την Paperpack

Αύξηση εσόδων για την Paperpack

Στα 12,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της Paperpack για το 9μηνο του έτους, ενώ υποχώρησαν τα κέρδη.

Συγκεκριμένα η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα προ φόρων ύψους 986.000 ευρώ έναντι 1,635 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησαν στα 1,75 εκατ. ευρώ από 2,123 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η μείωση αυτή, αναφέρει η Paperpack, οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 256.000 ευρώ των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης, τα οποία στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο προέρχονταν από κέρδη πωληθέντων μηχανημάτων που αντικαταστάθηκαν από νέο εξοπλισμό, καθώς και στην αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μισθοδοσίας λόγω αύξησης του αριθμού των εργαζομένων και αύξησης των ωρών απασχόλησης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 12.469 χιλ.€ έναντι 11.676 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,80%.

Το μεικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 26,36% έναντι 29,60% την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση περιθωρίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 225 χιλ.¤ από την επένδυση σε νέο εξοπλισμό, καθώς και στην αύξηση του κόστους ΑΆ υλών και δαπανών μισθοδοσίας.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1.756 χιλ.€ έναντι 2.123 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 256 χιλ. των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης, τα οποία στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο προέρχονταν από κέρδη πωληθέντων μηχανημάτων που αντικαταστάθηκαν από νέο εξοπλισμό, καθώς και στην αύξηση του κόστους Α' υλών και μισθοδοσίας λόγω αύξησης του αριθμού των εργαζομένων και αύξησης των ωρών απασχόλησης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 986 χιλ.€ έναντι 1.635 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 650 χιλ.€ έναντι 1.103 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/09/2018 ανέρχεται σε 163 άτομα ενώ την 30/09/2017 ανερχόταν σε 151 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1644 € έναντι 0,2789€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 864 χιλ. € έναντι θετικών ροών 1.547 χλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 2.375 χιλ.€ έναντι 3.364 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων λόγω της αύξησης του τζίρου.

Ο καθαρός Δανεισμός αφαιρουμένων των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5.624 χιλ.€ έναντι 4.054 χιλ.€ που ήταν την 31/12/2017. Η αύξηση του καθαρού δανεισμού οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας το οποίο ολοκληρώθηκε στην παρούσα περίοδο καθώς και στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων λόγω της καταβολής έκτακτου μερίσματος με την από 10/7/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ