Στα 208,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Τέρνα Ενεργειακή στο εννεάμηνο

Στα 208,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Τέρνα Ενεργειακή στο εννεάμηνο

Έσοδα 208,5 εκατ., αμετάβλητα σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο η Τέρνα Ενεργειακή.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σήμερα σε 986 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 561 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη. Ταυτόχρονα, κατασκευάζει ή έχει έτοιμα προς κατασκευή 301 MW στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου 2018 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το εννεάμηνο 2018 ανήλθαν σε 208,5 εκατ. ευρώ, έναντι 208,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, μένοντας σχεδόν σταθερές.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 154,4 εκατ. ευρώ έναντι 125,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 23%.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,2 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.

Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 120 εκατ. ευρώ, έναντι 106,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, αυξημένη κατά 12,4%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 84,4 εκατ. ευρώ έναντι 70,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,2%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 27,9 εκατ. ευρώ έναντι 19,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 44,6%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 25,9 εκατ. ευρώ, έναντι 19 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,3%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου 2018 διαμορφώθηκε στα 576 εκατ. ευρώ, έναντι 482 εκατ. ευρώ στο τέλος εξαμήνου του 2018, αυξημένη κατά περίπου 94 εκατ. την τελευταία περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων που υλοποιεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Αμερική.

Πρόσφατα ξεκίνησε και η κατασκευή του τρίτου αιολικού πάρκου της εταιρείας στις ΗΠΑ, συνολικής ισχύος 158 MW. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.286 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ