Οι νέοι συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων

Έως και το 2023 θα διαρκέσει ο βηματισμός της μείωσης των συντελεστών – Καλύπτονται και οι προσωπικές εταιρείες – στα 450 εκατ. ευρώ το δημοσιονομικό κόστος

Οι νέοι συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων

Μπορεί η πρώτη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων να φανεί στα ταμεία των επιχειρήσεων από το 2020, η κυβέρνηση όμως σπεύδει να περάσει από τώρα τις μειώσεις των συντελεστών και μάλιστα με μορφή τροπολογίας. Το κείμενο κατατέθηκε χθες στη Βουλή και προβλέπει τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των νομικών προσώπων από το 29% στο 25% σταδιακά έως το 2023

Η διάταξη έχει ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι.α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτ. β) της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτ. β', γ', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή:

  • είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος μειώνεται σταδιακά σε
  • είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,
  • σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,
  • σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και
  • σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων,

Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). ».

Όπως προκύπτει και από την έκθεση του ΓΛΚ, Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, επέρχεται ετήσια απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής, ύψους 450 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία ανέρχεται σε 142 εκατ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2019, σε 247 εκατ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2020, σε 371 εκατ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2021 και σε 515 εκατ. ευρώ περίπου για το φορολογικό έτος 2022.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ