Κέρδη καταγράφει η Paperpack το α΄εξάμηνο 2018

Κέρδη καταγράφει η Paperpack το α΄εξάμηνο 2018


Στο ποσό των 8,642 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Paperpack ΑΒΕΕ το πρώτο εξάμηνο 2018 έναντι 7,755 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,44%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,211 εκατ. ευρώ έναντι 1,094 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 712.000 ευρώ έναντι 775.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 496.000 ευρώ έναντι 503.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 30/06/2018 ανέρχεται σε 155 άτομα ενώ την 30/06/2017 ανερχόταν σε 140 άτομα.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1256 ευρώ έναντι 0,1273 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Η Paperpack παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 628.000 ευρώ έναντι θετικών ροών 1,597 εκατ. ευρώ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3,238 εκατ. ευρώ έναντι 3,575 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των λειτουργικών ροών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων λόγω της αύξησης του τζίρου.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας αυξήθηκε 935.000 ευρώ. Η αύξηση του δανεισμού οφείλεται κυρίως στην χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας το οποίο ολοκληρώθηκε στην παρούσα περίοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ