Σημαντική πτώση στις πωλήσεις για το 69% των επιχειρήσεων λόγω capital controls

Σημαντική πτώση στις πωλήσεις για το 69% των επιχειρήσεων λόγω capital controls
Η Endeavor Greece, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, καταγράφει τη νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 300 επιλεγμένων επιχειρήσεων κατά το διάστημα 13-17 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η λειτουργία του 58% των επιχειρήσεων έχειεπηρεαστεί πολύ από τους περιορισμούς στις διεθνείς συναλλαγές καθώς σημαντικός αριθμόςεπιχειρήσεων δεν μπορούν να εισάγουν πρώτες ύλες ή να αξιοποιήσουν υπηρεσίες καιυποδομές του εξωτερικού. Η επιβολή περιορισμού στις αναλήψεις μετρητών έχει επίσηςδημιουργήσει προβλήματα αν και σε ελαφρά μικρότερο βαθμό.

Λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, 69% των επιχειρήσεων υπέστησαν σημαντική μείωσηπωλήσεων, με 18% των επιχειρήσεων να αναφέρουν πτώση μεγαλύτερη του 50%. Το 27% τωνεπιχειρήσεων δε σημείωσε καμία μεταβολή στις πωλήσεις, ενώ στο 4% οι πωλήσεις αυξήθηκαν.

Οι επιχειρηματίες λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών πουδημιουργήθηκαν από την τραπεζική αργία. Καθυστερούν τις πληρωμές προς τουςπρομηθευτές τους (45%) και σε λιγότερες περιπτώσεις και τη μισθοδοσία. Για τη διευκόλυνσητων συναλλαγών τους, πολλές επιχειρήσεις (46%) αξιοποιούν λογαριασμούς στο εξωτερικό γιαεισπράξεις και πληρωμές. Ένα μικρό ποσοστό (15%) πραγματοποιεί πωλήσεις μόνο έναντιμετρητών, ενώ 11% των εταιριών οδηγήθηκαν σε πάγωμα της παραγωγικής διαδικασίας λόγωέλλειψεων σε πρώτες ύλες.

Λόγω του φόβου για "κούρεμα" καταθέσεων, πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σεαποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων τους σε προμηθευτές (40%) και προπληρωμή μισθών(46%). Ένα μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων αναφέρει μειώσεις μισθών και απολύσειςενώ το 1/3 περίπου προβαίνει σε μειώσεις σε μη μισθολογικά λειτουργικά κόστη, όπως γιαπαράδειγμα τις δαπάνες μάρκετινγκ.

Τέλος, σε ποσοστό 23%, οι ελληνικές επιχειρήσειςσχεδιάζουν να μεταφέρουν άμεσα την έδρα τους στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουνμεγαλύτερη ασφάλεια, ρευστότητα και σταθερότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 70% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι οι κεφαλαιακοίέλεγχοι θα κρατήσουν περισσότερους από 4 μήνες, με το 44% να εκτιμά διάρκεια μεγαλύτερητων 10 μηνών. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει "κούρεμα" καταθέσεων: το 22%εκτιμά “κούρεμα” μεγαλύτερο του 25%. Σε ποσοστό 80% πιστεύουν ότι θα παραμείνει ηΕλλάδα στο ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (97%) επιθυμεί την εξέλιξη αυτή.

Οι προτεραιότητες που πιστεύουν ότι πρέπει να θέσει η κυβέρνηση άμεσα είναι η άρση τωνπεριορισμών σε τραπεζικές συναλλαγές και η αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας για τιςεπιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Μακροπρόθεσμα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπισητης φοροδιαφυγής, σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό, αλά και τημείωση της γραφειοκρατίας.