Ράλι κερδών για τον Καρέλια - έρχεται νέο bonus στους εργαζόμενους

Ράλι κερδών για τον Καρέλια - έρχεται νέο bonus στους εργαζόμενους
Νέα σημαντική αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών της πέτυχε η καπνοβιομηχανία Καρέλιας, η οποία τα τελευταία χρόνια μοιράζει μπόνους αρκετών εκατομμυρίων στους εργαζομένους της, στο α΄τρίμηνο του 2015.


Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, τα καθαρά κέρδη της περιόδου για τον όμιλο της ελληνικής καπνοβιομηχανίας διαμορφώθηκαν σε 15,914 εκατ. ευρώ από κέρδη 11,478 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψαν και οι πωλήσεις, που διαμορφώθηκαν σε 179,822 εκατ. ευρώ από 158,641 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ειδικότερα οι πωλήσεις εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 44,418 εκατ. ευρώ στο α τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από 36,757 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις εσωτερικού ανήλθαν σε 8,238 εκατ. ευρώ από 6,693 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ να αντιστοιχούν σε 127,166 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση και 115,191 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 21,568 εκατ. ευρώ στο α τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από 15,411 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια στη λήξη της περιόδου, 31.3.2015, για τον όμιλο ανέρχονταν σε 337,168 εκατ. ευρώ από 321,256 εκατ. ευρώ που ήταν στην έναρξη της περιόδου, 31.12.2014. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 10,970 εκατ. ευρώ από 11,011 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων διαμορφώθηκε σε 119,206 εκατ. ευρώ από 74,872 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ο αριθμός τού απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανήρχετο, την 31 Μαρτίου 2015, σε 479 άτομα και του ομίλου σε 514 άτομα.
Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 18η Ιουνίου, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014, συνολικού ποσού 25,668 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό 9,30 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, αφού αφαιρεθεί ο αναλογών φόρος, είναι αυξημένο, 9,41% σε σχέση με αυτό της χρήσης του έτους 2013, και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 4,08% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ