ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου ύψους 20,8 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου ύψους 20,8 εκατ. ευρώ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι είκοσι μήνες

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 01.05.2024 υπέγραψε σύμβαση έργου με το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση του Τμήματος Α: «Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, Κρήτη» (Υποέργο13) και του Τμήματος Β: «Επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)» (Υποέργο5) του έργου «1. ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η συμβατική αμοιβή (για τμήματα Α και Β) ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 20.811.576,57€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι είκοσι (21) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 130,78 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ