Ελλάκτωρ: Due diligence στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil - Δεν υπάρχει ακόμη προσφορά

Ελλάκτωρ: Due diligence στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil - Δεν υπάρχει ακόμη προσφορά

Η Εταιρεία αξιολογεί προσεκτικά όλα τα δεδομένα

Επιβεβαιώνει ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil . Επισημαίνει, ωστόσο, ότι ακόμα δεν έχει γίνει αποδέκτης συγκεκριμένης προσφοράς.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε απάντηση Επιστολής (Α.Π. 913/08.04.2024) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με αφορμή πρόσφατα (08.04.2024) δημοσιεύματα του Τύπου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Πιο κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής της για το περιβάλλον, Ηλέκτωρ, στην Motor Oil του Ομίλου Βαρδινογιάννη, βρίσκεται η Ελλάκτωρ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το διάστημα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δέουσας επιμέλειας (Due Diligence) στην Ηλέκτωρ από τη Motor Oil με προοπτική να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα»…», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

H Διοίκηση της Εταιρείας διερευνά συνεχώς δυνατότητες της βέλτιστης αξιοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της και εξετάζει προσεκτικά κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουμε ότι ξεκίνησε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) στην ΗΛΕΚΤΩΡ από την Motor Oil. Επισημαίνεται ωστόσο ότι μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν έχει γίνει αποδέκτης προσφοράς εξαγοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Η Εταιρεία αξιολογεί προσεκτικά όλα τα δεδομένα και σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό, όπως ο νόμος ορίζει.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» εφεξής η «Εταιρεία» σε απάντηση του από 8.4.2024 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφορικά με δημοσιεύματα που έχουν εμφανιστεί σήμερα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με ορίζοντα το 2030 (στρατηγική TARGET 2030) διεξάγει σε συνεχή βάση διερευνητικές συνομιλίες με προοπτική συνεργασίας με άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οικονομικούς κλάδους οι οποίοι εντάσσονται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες (Διύλιση Εφοδιασμός & Εμπορία, Λιανική & Mobility, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εναλλακτικά Καύσιμα & Κυκλική Οικονομία).

Προς τούτο η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο (due diligence) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η Εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει υποβάλει προσφορά προς την εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει στην εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει να προβεί τελικώς στην υποβολή προσφοράς, τότε θα προβεί άμεσα στη σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ