Και από Δευτέρα... εθελουσία στην Εθνική Τράπεζα

Οι τέσσερις επιλογές των εργαζομένων και το ύψος των αποζημιώσεων που φτάνει έως τα 170.000 ευρώ.

Και από Δευτέρα... εθελουσία στην Εθνική Τράπεζα

Ανοιχτό για 11 ημερολογιακές ημέρες θα είναι το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Εθνικής Τράπεζας το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα χθες. Προτείνονται τέσσερις επιλογές στους εργαζομένους αλλά σε κάθε περίπτωση το πλαφόν για τις αποδοχές αποζημίωσης ορίζεται στα 170.000 ευρώ.  Η κατώτατη ηλικία των δικαιούχων ορίστηκε στα 30 έτη ενώ για να αποχωρήσει κάποιος πρέπει να διαθέτει 3 χρόνια εργασίας στην τράπεζα.

Κίνητρα και προσαυξήσεις δίδονται για την αποχώρηση ατόμων που υπερβαίνουν τα 50 έτη ηλικίας και για εκείνους που εργάζονται σε καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 13/05/2019 μέχρι και την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 14:30.

Τέσσερις επιλογές

Ειδικότερα οι επιλογές που δίδονται στους εργαζόμενους είναι οι ακόλουθες:

  • Η αποχώρηση και λύση της σύμβασης με αποζημίωση την οποία ο εργαζόμενος θα εισπράξει εφάπαξ. Ημερομηνία αποχώρησης είναι η 29η Μαΐου.
  • Η λήψη 2ετούς άδειας με αποδοχές και λήξη της σύμβασης στη λήξη της άδειας. Η τράπεζα θα χορηγήσει στον εργαζόμενο, από τις 30/05/2019, διετή άδεια με πλήρεις αποδοχές, κατά τη λήξη της οποίας η σύμβασή του θα λυθεί αυτοδικαίως την 29η/05/2021. Κατά τη διάρκεια της 2ετούς άδειας, οι αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά.
  • Η λήψη 3ετούς άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Για 1 χρόνο θα καταβάλλονται μηνιαίως πλήρεις αποδοχές και για 2 χρόνια θα καταβάλλεται μηνιαίως το ήμισυ των αποδοχών. Κατά τη διάρκεια της 3ετούς άδειας θα καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία.
  • Η λήψη 4ετούς άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Για τις επιλογές της άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παροχής εργασίας προς την τράπεζα και εκείνη με τη σειρά της απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της που συνδέονται άρρηκτα με την παροχή εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και ιδίως με την υποχρέωση χορήγησης πάσης φύσεως αδειών.

Σύμφωνα με τους πίνακες που ανακοίνωσε η τράπεζα οι αποζημιώσεις έχουν ως εξής:

Ι. Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού: Το εν λόγω προσωπικό που έχει συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας του και 3ετή υπηρεσία στην Τράπεζα, θα λάβει 40 μηνιαίους μισθούς.

ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων: Δίνεται 7.000 ευρώ προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

III. Προσαύξηση Μονάδων που διακόπτουν τις εργασίες τους: Δίνεται προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης.

ΙV. Προσαύξηση ηλικίας Δίνεται: προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:

  1. Από 50-54 προσαύξηση 30%
  2. Από 55 έως 59 προσαύξηση 20%
  3. Από 60 έως 64 προσαύξηση 15%
  4. Από 65 και άνω προσαύξηση 5%

Για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται ποσό επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη). Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις), το οποίο συνιστά αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με την τράπεζα, δεν θα υπολείπεται των 20.000 ευρώ και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ