Βελτιωμένη κερδοφορία για την Alpha Bank - Στόχος η περαιτέρω μείωση των "κόκκινων" δανείων

Βελτιωμένη κερδοφορία για την Alpha Bank - Στόχος η περαιτέρω μείωση των "κόκκινων" δανείων

Στα 53 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank για το 2018 έναντι 21,1 εκατ. το 2017. Για το τρέχον έτος η τράπεζα στοχεύει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μέσω της πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων 4,6 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο καταθέσεων στο τέλος του 2018 διαμορφώθηκε σε 38,7 δισ. σε επίπεδο ομίλου, αυξημένα κατά 3,8 δισ. σε ετήσια βάση, ενώ στην Ελλάδα έφτασαν τα 32,7 δισ. και παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017. Η Alpha Bank σημείωσε επίσης πως τον Φεβρουάριο του 2019 μηδένισε πλήρως την εξάρτησή της από τον ELA, ενώ στο τέλος του 2018 τον είχε μειώσει κατά 6,8 δισ. σε ετήσια βάση.

Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 289,5 εκατ., ενώ ο φόρος εισοδήματος ήταν πιστωτικός και ανήλθε σε Ευρώ 342,3 εκατ., επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως της Τραπέζης αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων.


Επιπροσθέτως:

  • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.756 εκατ., μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.
  • Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 64,3 εκατ. το δ ́ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2018, τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 462,7 εκατ., έναντι Ευρώ 144,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.
  • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,4 δισ. ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
  • Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1.614,9 εκατ. το 2018, επηρεασμένες σημαντικά από την αναγνώριση επιπλέον Ζημιών Απομειώσεως κατά το δ’ τρίμηνο σχετιζόμενες με την αύξηση της περιμέτρου επιλεγμένων μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση, που αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσεως, έναντι 172 μονάδων βάσεως το 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ