ΤτΕ: Δημοσιεύθηκαν από την ΕΑΤ τα υποδείγματα για την πώληση NPEs

ΤτΕ: Δημοσιεύθηκαν από την ΕΑΤ τα υποδείγματα για την πώληση NPEs

Στόχος είναι τα υποδείγματα να αποτελέσουν κοινό πρότυπο πληροφόρησης για την αγορά, σχετικά με τις πωλήσεις NPEs σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ - European Banking Authority) τα υποδείγματα για υποβολή δεδομένων από τις τράπεζες, σχετικά με τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs-ΜΕΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ στόχος είναι τα υποδείγματα να αποτελέσουν κοινό πρότυπο πληροφόρησης για την αγορά, σχετικά με τις πωλήσεις NPEs σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ευρεία χρήση των υποδειγμάτων αναμένεται να διευρύνει τη βάση επενδυτών, να μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά NPEs, να βελτιώσει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πληροφοριών, να βοηθήσει στην αποτίμηση και να διευκολύνει τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς NPEs. Τα εν λόγω υποδείγματα δεν αποτελούν πίνακες εποπτικής αναφοράς.

Οπως αναφέρει η ΤτΕ, τόσο τα υποδείγματα όσο και τα συνοδευτικά κείμενα βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ (στην αγγλική γλώσσα).