Ακυρώνονται τα warrants της Alpha Bank, που δεν ασκήθηκαν

Ακυρώνονται τα warrants της Alpha Bank, που δεν ασκήθηκαν

Aπό την άσκηση των Warrants προέκυψαν 979 κοινές μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,0001% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και ανάλογη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float).

Σε συνέχεια της από 30.11.2017 ανακοινώσεως της Alpha Bank ΑΛΦΑ +1,73% αναφορικά με τη διαδικασία της 9ης ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (warrants), η τράπεζα ανακοινώνει ότι μετά τον διακανονισμό των εντολών ασκήσεως Warrants, περιλαμβανομένων των κλασματικών μετοχών, ασκήθηκαν συνολικά 6.608 Warrants επί μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κατοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από την άσκηση των Warrants προέκυψαν 979 κοινές μετοχές που αντιστοιχούν στο 0,0001% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και ανάλογη αύξηση των εν κυκλοφορία μετοχών (free float). Το αναλογούν ποσό, το οποίο καταβλήθηκε από τους ενασκούντες Warrants προς το Τ.Χ.Σ., ανέρχεται σε 27.142,68 ευρώ.

Η 11.12.2017 ήταν η τελευταία ημερομηνία ασκήσεως των Warrants και, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3864/10 και στην Π.Υ.Σ. 43/2015, η οποία τροποποιούσε την Π.Υ.Σ. 32/2012, σε συνδυασμό με την Π.Υ.Σ 6/2013, τα Warrants που δεν ασκήθηκαν έως και την ημερομηνία αυτή έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν και έχουν ακυρωθεί από το Τ.Χ.Σ. την 14.12.2017.