Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax

Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax

Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»)

Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»)

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, ότι οι κάτωθι θυγατρικές εταιρείες της Fairfax αγόρασαν την 01.12.2017 τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank με μέση τιμή κτήσης €0,7187:


Επωνυμία Πλήθος μετοχών Eurobank

Zenith Insurance 2.335.000

Odyssey Reinsurance Company 5.837.500

TIG Insurance Company 1.167.500

United States Fire Insurance Company 2.335.000