ΤτΕ: Αμετάβλητο το Δεκέμβριο του 2013 τα επιτόκια καταθέσεων

ΤτΕ: Αμετάβλητο το Δεκέμβριο του 2013 τα επιτόκια καταθέσεων
Σταθερό παρέμεινε, το Δεκέμβριο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο που αναφέρεται στα νέα δάνεια παρουσίασε πτώση, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.


Το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,31 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).
Όσον αφορά στις καταθέσεις, το Δεκέμβριο του 2013, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,37%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,45%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,82%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,81%, το Δεκέμβριο του 2013.
Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, το Δεκέμβριο του 2013, και διαμορφώθηκε στο 14,62%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,16%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,29%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,34%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 6,61% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 5,79% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 107 μονάδες βάσης στο 4,73% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,81%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,12%, το Δεκέμβριο του 2013, από 5,50% τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ