ICAP: Η εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων κατέγραψε μείωση το 2020

ICAP: Η εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων κατέγραψε μείωση το 2020

Η ζήτηση επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονομική κατάσταση της χώρας μας (περίοδος ύφεσης), καθώς έπληξε σε σημαντικό βαθμό τα κατασκευαστικά έργα και παρεμφερείς κλάδους.

Μείωση σημείωσε η εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων το 2020, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP ΑΕ, στην οποία παρουσιάζονται οι τελευταίες μεταβολές και οι προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου.

Η κατασκευαστική-οικοδομική δραστηριότητα, η υλοποίηση δημόσιων έργων, καθώς και ο αγροτικός τομέας επηρεάζουν το μέγεθος και την εξέλιξη της ζήτησης των πλαστικών σωλήνων.

Η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος της καλύπτεται από λίγες επιχειρήσεις. Η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα επηρεάστηκε αρνητικά από την οικονομική κατάσταση της χώρας μας (περίοδος ύφεσης), καθώς έπληξε σε σημαντικό βαθμό τα κατασκευαστικά έργα και άλλους κλάδους-τομείς δραστηριότητας που συνδέονται άμεσα με τον κλάδο των πλαστικών σωλήνων (πχ αγροτικός τομέας).

H Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP επισημαίνει ότι η συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών σωλήνων σημείωσε σωρευτική μείωση 60%, περίπου το 2020 σε σχέση με το 2008. H σημαντική μείωση της κατασκευαστικής-οικοδομικής δραστηριότητας, η συρρίκνωση αλλά και η μη υλοποίηση επενδύσεων λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ειδικά την περίοδο 2009-2013 (περίοδος ύφεσης) επηρέασε αρνητικά και την παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων. Αναφορικά με το 2020, η παραγωγή μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το 2019.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι λόγοι που συνέβαλαν στον περιορισμό των επιπτώσεων από την πανδημία Covid-19 και "συγκράτησαν" τον όγκο της συνολικής εγχώριας παραγωγής ήταν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας το 2020, η υλοποίηση ορισμένων μικρών έργων που αφορούσαν κυρίως την ύδρευση, αλλά και η στροφή ορισμένων εταιρειών στο εξωτερικό προκειμένου να μετριάσουν τη μείωση των εσόδων τους. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το 2020 αύξησαν τις ανάγκες για τεχνητό πότισμα των καλλιεργειών. Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση το 2020 τόσο στις οικοδομικές άδειες (+9,2%) όσο σε επιφάνεια (9,2%) και σε όγκο (+6,2%) σε σχέση με το 2019. Ανάλογα κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα και το πρώτο επτάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, σημείωσε αύξηση κατά 31,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 56,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 49,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2020.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της παραγωγής για το 2020, οι σωλήνες πολυαιθυλενίου συμμετείχαν με ποσοστό 55%, οι άκαμπτοι σωλήνες (κυρίως από PVC) εκτιμάται ότι κάλυψαν το 31%, ενώ οι εύκαμπτοι από PVC εκτιμάται ότι κατέλαβαν μερίδιο της τάξεως του 14%.

Η εγχώρια ζήτηση πλαστικών σωλήνων καλύπτεται κυρίως από παραγόμενα προϊόντα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία το ποσοστό συμμετοχής των εισαγωγών στο σύνολο της αγοράς κυμάνθηκε μεταξύ 16%-20%. Αναφορικά με τις εισαγωγές, οι άκαμπτοι σωλήνες είναι η κατηγορία που καλύπτει διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εισαγωγών.

Σύμφωνα με την Μαρία Φλώτσιου, Senior Analyst Οικονομικών Μελετών της ICAP, η οποία επιμελήθηκε της εν λόγω μελέτης, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς (φαινομενική κατανάλωση) πλαστικών σωλήνων στη χώρα μας διατηρήθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα τη χρονική περίοδο 2000-2008. Το χρονικό διάστημα που ακολούθησε (2009-2015) η κατανάλωση κατέγραψε έντονη πτωτική πορεία. Η εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων παρουσίασε ανάκαμψη την περίοδο 2016-2019, αντίθετα το 2020 μειώθηκε κατά 4% περίπου έναντι του 2019.

Οι προοπτικές στην αρχή του έτους 2020 κρίνονταν θετικές για το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, οι πρωτοφανείς συνθήκες πανδημίας που έπληξαν και την Ελλάδα από τον Μάρτιο του 2020 επηρέασαν αρνητικά σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η μη υλοποίηση ή ακόμη και ο περιορισμός μεγάλων δημόσιων έργων αποτελεί σημαντικό παράγοντα και επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της ζήτησης πλαστικών σωλήνων. Από την άλλη πλευρά όμως, ο αγροτικός τομέας και η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών εκτιμάται ότι μπορούν να "συγκρατήσουν" τις απώλειες στην εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων.

Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι το 2021 η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) πλαστικών σωλήνων θα παρουσιάσει μικρή μείωση της τάξεως του 1,9% σε σχέση με το 2020, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και την ομαλοποίηση της αγοράς, ενώ την προσεχή διετία 2022-2023 προβλέπεται αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%- 3,5%. Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος επιχειρήσεων.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού έξι αντιπροσωπευτικών παραγωγικών εταιρειών πλαστικών σωλήνων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη περίοδο 2016-2020, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε σωρευτική αύξηση κατά 18,6% το 2020/16. Tα ίδια κεφάλαια κινήθηκαν ανοδικά την ίδια περίοδο (αύξηση 8,1% σε σχέση με το 2016). Οι συνολικές μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις κατέγραψαν σημαντική αύξηση (σωρευτική αύξηση 46,7% το 2020/2016) το ίδιο διάστημα. Oι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν διακυμάνσεις την περίοδο 2016-2020, αλλά εμφανίζονται αυξημένες κατά 37,2% έναντι του 2016. Οι συνολικές πωλήσεις των 6 εταιρειών παρουσίασαν αυξομειώσεις την εξεταζόμενη πενταετία (αύξηση κατά 22,8% 2016/20). Αύξηση παρουσίασαν τα μικτά κέρδη την ίδια περίοδο (2020/2016:47,1%). Τόσο το λειτουργικό αποτέλεσμα όσο και το καθαρό (προ φόρου) αποτέλεσμα ήταν θετικά καθ' όλη την πενταετία, πλην του 2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ