Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής - Τι προβλέπεται με τις δόσεις

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

 


Στους θεσμούς έχει αποσταλεί το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (KYA) για τον καθορισμό των κριτηρίων υπαγωγής των επιχειρήσεων με οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ στην αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Το σχέδιο για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τo 1/3 του καθαρού ετήσιου εισοδήματος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή των δόσεων, για τα ποσά από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Εκτός από τα χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, που μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις, οι οφειλές προς τους λοιπούς πιστωτές θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις, ενώ κατ’ εξαίρεση η εξόφληση οφειλών από συμβάσεις παροχής εργασίας, δηλαδή προς εργαζομένους, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 6 δόσεις.

Αναλυτικότερα, ο ανώτατος αριθμός δόσεων που μπορεί να προκύψει βάσει της ρύθμισης είναι οι 120 και αφορούν τόσο τα χρέη προς τις τράπεζες όσο και τα χρέη προς το Δημόσιο αλλά η κάθε δόση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 50 ευρώ. Οι οφειλές προς του λοιπούς πιστωτές θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις ενώ κατ’ εξαίρεση η εξόφληση οφειλών από συμβάσεις παροχής εργασίας δηλαδή προς εργαζόμενους δεν μπορεί να ξεπερνάει τις έξι δόσεις.

Παράλληλα, οι οφειλέτες θα υπάγονται αυτόματα στη διαδικασία χωρίς μελέτη βιωσιμότητας, εφόσον έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Επίσης, θα πρέπει ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των υπερημεριών και προσαυξήσεων) προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ.

Πώς θα γίνει ο υπολογισμός των δόσεων

Ο υπολογισμός των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται βάσει του επιτοκίου euribor 3μήνου, προσαυξημένου κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, πλέον της εισφοράς του ν. 128. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να πληρώσει την οφειλή του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε 12 άτοκες δόσεις.
Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν ξεπερνά τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36 δόσεις. Αν, τέλος, ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε αυτή αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσόν αυτό


Πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί
Πάνω από 7.500 επιχειρήσεις έχουν ήδη μπει στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, κάνοντας τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Μέχρι στιγμής έχουν περάσει επιτυχώς τα κριτήρια 1.404 επιχειρησεις, έχουν ανεβάσει τουλάχιστον ένα αρχείο 670 (όποτε θεωρούνται ότι είναι σε προχωρηµένο στάδιο ετοιµασίας) και έχουν υποβληθεί οριστικά 180 αιτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι εάν δεν αυξηθεί σύντομα ο ρυθμός ένταξης των δανειοληπτών στον μηχανισμό, τότε το εργαλείο αυτό θα αχρηστευτεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ