Ραντεβού Σεπτέμβριο για τον εξωδικαστικό

Συμπληρώνουν την αίτηση αλλά το... «πράσινο φως» αργεί

Ραντεβού Σεπτέμβριο για τον εξωδικαστικό

Την αίτηση στην φόρμουλα για την υπαγωγή τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν συμπληρώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 4.000 ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες.

Στο επόμενο στάδιο ελέγχου της επιλεξιμότητας πέρασαν 750 επιχειρήσεις, εκ των οποίων πράσινο φως έλαβαν οι 350 που είχαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Αναμένεται ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει μεγαλύτερη ροή αφού θα έχουν εξοικειωθεί με το σύστημα τόσο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όσο και οι τράπεζες και το Δημόσιο.

Εκτιμάται ότι δυνητικά μπορούν να ωφεληθούν περίπου 400.000 επιχειήσεις και οι πρώτες αναδιαρθρώσεις χρεών, τουλάχιστον για επιχειρήσεις με μικρά χρέη, αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πολύ συγκεκριμένα και προβλέπουν ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

• Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

• Να έχει θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή να έχει θετική καθαρή θέση (equity), εάν τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

• Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να είχε οφειλή προς τράπεζα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή να έχει βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ